CREATOR MANAGER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000715789
NIP
9542787343
REGON
369334666

Podsumowanie

aktywa
169,2 mln
przychód
b.d.
zysk
23,2 mln
wartość firmy
139,2 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. MARCINA RADOCKIEGO, 33
Kod pocztowy
40-645
Rejestracja
2018-01-25
Rozpoczęcie działalności
2018-01-25
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Creator manager osiągnęła 0 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły -23 200 000 zł.
Zysk netto wyniósł 23 200 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 800 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 200 000 zł w 2021 roku.
• 7 450 000 zł w 2020 roku.
• 10 019 000 zł w 2019 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Creator manager wynosi 139 200 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 324 800 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 34 800 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 139 200 000 zł w 2021 roku.
• 44 700 000 zł w 2020 roku.
• 60 114 000 zł w 2019 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Creator manager wyniosła 169 152 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 169 152 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 215 552 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 200 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 192 352 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 42 288 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 169 152 000 zł w 2021 roku.
• 73 011 000 zł w 2020 roku.
• 110 975 000 zł w 2019 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 100%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

Zadłużenie

Zobowiązania Creator manager wyniosły 192 352 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 169 152 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 48 088 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 192 352 000 zł w 2021 roku
• 80 461 000 zł w 2020 roku
• 120 994 000 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2021 roku
• 110% w 2020 roku
• 109% w 2019 roku

Podatek dochodowy

Brak danych

Organizacja Creator manager wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2021 były wyższe niż NaN% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 wynosił on NaN%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Faber Paweł posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 25.05.2018 jest Faber Paweł kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.01.2018 do 25.05.2018 był Kancelaria Gospodarcza Effekti kontrolując 100% udziałów.