KEMIRA GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432885
NIP
5252537162
REGON
146301100

Podsumowanie

aktywa
11,3 mln
przychód
49,5 mln
zysk
549 tys.
wartość firmy
35,9 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ALEJA GRUNWALDZKA, 411
Kod pocztowy
80-309
Rejestracja
2012-09-12
Rozpoczęcie działalności
2012-09-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PROKURENT JEDNOOSOBOWY (SAMOISTNY) JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kemira gdańsk osiągnęła 49 475 028 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 49 378 406 zł. Pozostałe przychody to 96 621 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 829 313 zł.
Zysk netto wyniósł 549 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 691 470 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 49 475 028 zł w 2023 roku.
• 44 400 851 zł w 2022 roku.
• 38 368 509 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -19 596 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 549 093 zł w 2023 roku.
• 1 169 718 zł w 2022 roku.
• 1 624 915 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kemira gdańsk wynosi 35 928 021 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 748 297 zł a 123 687 570 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 538 284 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 928 021 zł w 2023 roku.
• 35 515 917 zł w 2022 roku.
• 33 337 854 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kemira gdańsk wyniosła 11 285 119 zł.
a
ktywa trwałe to 1 968 831 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 316 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 285 119 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 997 729 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 287 390 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 260 888 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 285 119 zł w 2023 roku.
• 12 406 908 zł w 2022 roku.
• 10 075 982 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kemira gdańsk wyniosły 10 287 390 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 285 119 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 497 747 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 287 390 zł w 2023 roku
• 10 758 273 zł w 2022 roku
• 8 397 065 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2023 roku
• 87% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kemira gdańsk wykazała przychody na poziomie 49 475 028 zł.
Organizacja zarobiła 908 791 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 359 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 549 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 40% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 245 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 359 698 zł w 2023 roku
• 468 876 zł w 2022 roku
• 510 098 zł w 2021 roku

Organizacja Kemira gdańsk wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kemira Europe Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2013 jest Kemira Europe Oy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2012 do 30.01.2013 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KEMIRA GDAŃSK

Organizacja Numer KRS
1
0000724789
2
0000730237
3
0000721688
4
0000742670
5
0000696627
6
0000893180
7
0000518405
8
0000861128
9
0000751071
10
0000523145
11
0000583216
12
0000540672
13
0000470526
14
0000576026
15
0000669474
16
0000226401
17
0000571531
18
0000638981
19
0000666813
20
0000546451
21
0000948736
22
0000817270
23
0000624668
24
0000348535
25
0000168633
26
0000875876
27
0000450461
28
0000713910
29
0000786406
30
0000683254