KEMIRA GDAŃSK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000432885
NIP
5252537162
REGON
146301100

Podsumowanie

aktywa
12,4 mln
przychód
44,4 mln
zysk
1,2 mln
wartość firmy
35,5 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
ALEJA GRUNWALDZKA, 411
Kod pocztowy
80-309
Rejestracja
2012-09-12
Rozpoczęcie działalności
2012-09-12
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE. PROKURENT JEDNOOSOBOWY (SAMOISTNY) JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Kemira gdańsk osiągnęła 44 400 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 44 342 164 zł. Pozostałe przychody to 58 687 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 172 446 zł.
Zysk netto wyniósł 1 169 718 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 214 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 44 400 851 zł w 2022 roku.
• 38 368 509 zł w 2021 roku.
• 36 597 109 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 100 609 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 169 718 zł w 2022 roku.
• 1 624 915 zł w 2021 roku.
• 86 984 zł w 2020 roku.

Wycena

Szacunkowa wycena organizacji Kemira gdańsk wynosi 35 515 917 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 236 477 zł a 111 002 127 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 763 520 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 35 515 917 zł w 2022 roku.
• 33 337 854 zł w 2021 roku.
• 26 136 512 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Kemira gdańsk wyniosła 12 406 908 zł.
a
ktywa trwałe to 2 373 432 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 033 476 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 406 908 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 648 636 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 758 273 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 537 424 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 406 908 zł w 2022 roku.
• 10 075 982 zł w 2021 roku.
• 10 862 187 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 71%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Kemira gdańsk wyniosły 10 758 273 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 406 908 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 691 473 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 758 273 zł w 2022 roku
• 8 397 065 zł w 2021 roku
• 9 008 185 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 83% w 2021 roku
• 83% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Kemira gdańsk wykazała przychody na poziomie 44 400 851 zł.
Organizacja zarobiła 1 638 594 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 876 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 169 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 29% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 34 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 876 zł w 2022 roku
• 510 098 zł w 2021 roku
• 142 268 zł w 2020 roku

Organizacja Kemira gdańsk wykazała zysk netto większy niż 98% organizacji z branży "Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 98% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 98% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kemira Europe Oy posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.01.2013 jest Kemira Europe Oy kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.09.2012 do 30.01.2013 był Blackstones kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do KEMIRA GDAŃSK

Organizacja Numer KRS
1
0000517913
2
0000861128
3
0000742670
4
0000583216
5
0000450024
6
0000518405
7
0000721688
8
0000669474
9
0000576026
10
0000696627
11
0000523145
12
0000226401
13
0000443053
14
0000540672
15
0000638981
16
0000546451
17
0000948736
18
0000817270
19
0000470526
20
0000678739
21
0000624668
22
0000571531
23
0000666813
24
0000348535
25
0000875876
26
0000450461
27
0000168633
28
0000786406
29
0000713910
30
0000683254