TERLAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000211854
NIP
7822297314
REGON
634585633

Podsumowanie

aktywa
286,9 mln
przychód
502,5 mln
zysk
16,8 mln
wartość firmy
603,4 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. LUTYCKA, 95
Kod pocztowy
60-478
Rejestracja
2004-07-01
Rozpoczęcie działalności
2004-05-27
Kapitał zakładowy
1200250,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.terlan.pl
Email
biuro@terlan.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU DWU- LUB TRZYOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Terlan osiągnęła 502 520 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 502 234 583 zł. Pozostałe przychody to 285 618 zł.
Całkowite koszty wyniosły 485 417 346 zł.
Zysk netto wyniósł 16 817 236 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 768 201 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 502 520 201 zł w 2023 roku.
• 373 920 015 zł w 2022 roku.
• 691 995 056 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -8 143 620 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 817 236 zł w 2023 roku.
• 16 575 563 zł w 2022 roku.
• 34 784 504 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Terlan wynosi 603 423 619 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 168 172 364 zł a 1 256 300 502 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -52 629 922 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 603 423 619 zł w 2023 roku.
• 473 373 395 zł w 2022 roku.
• 900 702 078 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Terlan wyniosła 286 939 114 zł.
a
ktywa trwałe to 81 454 173 zł.
a
ktywa obrotowe to 205 484 941 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 286 939 114 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 108 230 760 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 178 708 355 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -432 061 755 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 286 939 114 zł w 2023 roku.
• 229 576 283 zł w 2022 roku.
• 3 058 257 440 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 286 939 114 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Terlan wykazała przychody na poziomie 502 520 201 zł.
Organizacja zarobiła 22 061 879 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 244 643 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 817 236 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1 612 756 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 244 643 zł w 2023 roku
• 4 148 638 zł w 2022 roku
• 9 120 604 zł w 2021 roku

Organizacja Terlan wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Aquanet posiada 22531 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 11.08.2011 jest Aquanet kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2010 do 11.08.2011 był Aquanet kontrolując 94% udziałów.
W okresie od 10.03.2006 do 30.11.2010 najwięcej udziałów posiadał Aquanet . Jego udziały w tym czasie wynosiły 94%.

Podobne organizacje do TERLAN

Organizacja Numer KRS
1
0000108046
2
0000527014
3
0000781135
4
0000959490
5
0000149233
6
0000112899
7
0000238425
8
0000080842
9
0000135093
10
0000212155
11
0000320035
12
0000365464
13
0000907496
14
0000152577
15
0000061281
16
0000112374
17
0000163889
18
0000504507
19
0000035967
20
0000044796
21
0000387914
22
0000003428
23
0000097658
24
0000117763
25
0000730296
26
0000841058
27
0000062548
28
0000505804
29
0000044765
30
0000414211