PROXIRO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000983660
NIP
5372667855
REGON
522653554

Podsumowanie

aktywa
450 tys.
przychód
6,1 mln
zysk
105 tys.
wartość firmy
4,7 mln
Podstawowe info
Województwo
LUBELSKIE
Miejscowość
BIAŁA PODLASKA
Adres
UL. PÓŁNOCNA, 23
Kod pocztowy
21-500
Rejestracja
2022-07-22
Rozpoczęcie działalności
2022-07-22
Kapitał zakładowy
150000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, Z ZASTRZEŻENIEM POSTANOWIEŃ WYMIENIONYCH W 11 UST. 6.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Proxiro osiągnęła 6 103 534 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 098 968 zł. Pozostałe przychody to 4566 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 993 641 zł.
Zysk netto wyniósł 105 327 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 051 767 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 103 534 zł w 2023 roku.
• 2 007 261 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 52 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 327 zł w 2023 roku.
• 31 109 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Proxiro wynosi 4 705 157 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 214 827 zł a 15 258 835 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 352 579 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 705 157 zł w 2023 roku.
• 1 598 444 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Proxiro wyniosła 449 559 zł.
a
ktywa obrotowe to 449 559 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 449 559 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 286 436 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 163 122 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 224 779 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 449 559 zł w 2023 roku.
• 254 966 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 23%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Proxiro wyniosły 163 122 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 449 559 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 163 122 zł w 2023 roku
• 73 856 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Proxiro wykazała przychody na poziomie 6 103 534 zł.
Organizacja zarobiła 116 303 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 976 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5488 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 976 zł w 2023 roku
• 3544 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Proxiro wykazała zysk netto większy niż 70% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 70% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.05%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuszpit Robert posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Sinehub Dzmitry posiada 750 udziałów, które stanowią 50% firmy.