"WAN-LEASING" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000120713
NIP
5262587753
REGON
017427521

Podsumowanie

aktywa
28,4 mln
przychód
22,8 mln
zysk
3,7 mln
wartość firmy
46,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 80
Kod pocztowy
00-175
Rejestracja
2002-07-05
Rozpoczęcie działalności
2001-12-15
Kapitał zakładowy
14808000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU POWOŁANIA TYLKO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU REPREZENTUJE ON SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB, SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "wan-leasing" osiągnęła 22 843 890 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 21 958 546 zł. Pozostałe przychody to 885 344 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 301 015 zł.
Zysk netto wyniósł 3 657 531 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 484 426 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 22 843 890 zł w 2023 roku.
• 23 027 351 zł w 2022 roku.
• 2 190 520 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 637 991 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 3 657 531 zł w 2023 roku.
• 4 082 019 zł w 2022 roku.
• 888 243 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "wan-leasing" wynosi 46 338 909 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 16 479 526 zł a 87 890 806 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 5 672 377 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 46 338 909 zł w 2023 roku.
• 46 713 520 zł w 2022 roku.
• 16 985 681 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "wan-leasing" wyniosła 28 381 833 zł.
a
ktywa trwałe to 25 735 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 646 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 28 381 833 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 21 972 702 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 409 132 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 180 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 28 381 833 zł w 2023 roku.
• 30 302 672 zł w 2022 roku.
• 30 574 994 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "wan-leasing" wyniosły 6 409 132 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 28 381 833 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 033 940 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 409 132 zł w 2023 roku
• 10 257 501 zł w 2022 roku
• 14 611 842 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
• 48% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "wan-leasing" wykazała przychody na poziomie 22 843 890 zł.
Organizacja zarobiła 3 839 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 181 824 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 3 657 531 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 11 724 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 181 824 zł w 2023 roku
• 831 705 zł w 2022 roku
• 199 280 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja "wan-leasing" wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 84% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 35% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 84% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Wan posiada 29616 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 06.05.2024 jest Wan kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.01.2019 do 06.05.2024 był Wan kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 07.03.2014 do 11.01.2019 najwięcej udziałów posiadał Wan . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.