FABRYKANCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000723468
NIP
6762546887
REGON
369727093

Podsumowanie

aktywa
54,1 mln
przychód
8,2 mln
zysk
4,7 mln
wartość firmy
64,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
PLAC JULIUSZA KOSSAKA, 5
Kod pocztowy
31-106
Rejestracja
2018-03-16
Rozpoczęcie działalności
2018-03-16
Kapitał zakładowy
33610000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU JEDNOOSOBOWEGO ZARZĄDU SPÓŁKA BĘDZIE REPREZENTOWANA PRZEZ JEDYNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI BĘDZIE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fabrykanci osiągnęła 8 146 644 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 177 zł. Pozostałe przychody to 8 146 467 zł.
Całkowite koszty wyniosły -4 666 136 zł.
Zysk netto wyniósł 4 666 313 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 629 329 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 146 644 zł w 2022 roku.
• 7 979 335 zł w 2021 roku.
• 3 477 481 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 933 263 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 666 313 zł w 2022 roku.
• 4 876 969 zł w 2021 roku.
• 3 050 992 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fabrykanci wynosi 64 653 212 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 12 219 966 zł a 216 303 279 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 930 642 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 64 653 212 zł w 2022 roku.
• 61 884 563 zł w 2021 roku.
• 47 921 691 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fabrykanci wyniosła 54 079 284 zł.
a
ktywa trwałe to 10 941 355 zł.
a
ktywa obrotowe to 43 137 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 079 284 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 075 820 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3464 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 815 857 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 079 284 zł w 2022 roku.
• 49 414 188 zł w 2021 roku.
• 44 538 873 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła -64,077%.
Marża netto wyniosła 57%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12815.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fabrykanci wyniosły 3464 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 079 284 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3464 zł w 2022 roku
• 4681 zł w 2021 roku
• 6335 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku
• 0% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fabrykanci wykazała przychody na poziomie 8 146 644 zł.
Organizacja zarobiła 4 719 903 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 53 590 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 666 313 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 1% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 10 718 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 590 zł w 2022 roku
• 717 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Fabrykanci wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 9% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Ar Jaworowscy Fundacja Rodzinna posiada 6722 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 09.04.2024 jest Ar Jaworowscy Fundacja Rodzinna kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.04.2018 do 09.04.2024 był Jaworowski Rafał kontrolując 93% udziałów.
W okresie od 16.03.2018 do 09.04.2018 najwięcej udziałów posiadał Jaworowski Rafał . Jego udziały w tym czasie wynosiły 67%.