PREMIUM LEASE & FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000576156
NIP
6772392718
REGON
362532280

Podsumowanie

aktywa
103,7 mln
przychód
20,4 mln
zysk
18,5 mln
wartość firmy
165,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. MIECHOWSKA, 5B
Kod pocztowy
30-055
Rejestracja
2015-09-21
Rozpoczęcie działalności
2015-09-21
Kapitał zakładowy
94700200,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO I DWUOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Premium lease & finance osiągnęła 20 364 940 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 22 500 zł. Pozostałe przychody to 20 342 440 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 466 921 zł.
Zysk netto wyniósł 18 489 421 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 076 640 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 364 940 zł w 2023 roku.
• 11 486 247 zł w 2022 roku.
• 3 082 674 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 912 898 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 18 489 421 zł w 2023 roku.
• 10 824 074 zł w 2022 roku.
• 2 471 631 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Premium lease & finance wynosi 165 208 936 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 547 410 zł a 414 264 669 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 432 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 165 208 936 zł w 2023 roku.
• 114 761 352 zł w 2022 roku.
• 67 631 143 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Premium lease & finance wyniosła 103 645 202 zł.
a
ktywa trwałe to 99 896 256 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 748 945 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 645 202 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 566 167 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 79 034 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 126 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 103 645 202 zł w 2023 roku.
• 85 126 334 zł w 2022 roku.
• 74 277 911 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 18%.
Marża operacyjna wyniosła -3,614%.
Marża netto wyniosła 91%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -602.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Premium lease & finance wyniosły 79 034 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 645 202 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 0%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 179 979 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 79 034 zł w 2023 roku
• 49 588 zł w 2022 roku
• 25 239 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Premium lease & finance wykazała przychody na poziomie 20 364 940 zł.
Organizacja zarobiła 18 489 421 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 18 489 421 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Premium lease & finance wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 4% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 80% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 5% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 98% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 4% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Dudek Dariusz posiada 749200 udziałów, które stanowią 79.1% firmy.
Legutko Jacek posiada 111901 udziałów, które stanowią 11.8% firmy.
Największym udziałowcem od 30.12.2016 jest Dudek Dariusz kontrolujący 79% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.09.2016 do 30.12.2016 był Dudek Dariusz kontrolując 74% udziałów.
W okresie od 11.08.2016 do 19.09.2016 najwięcej udziałów posiadał Dudek Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PREMIUM LEASE & FINANCE