ARP LEASING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000430435
NIP
9542738913
REGON
243012035

Podsumowanie

aktywa
239,2 mln
przychód
21,2 mln
zysk
10,1 mln
wartość firmy
226 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
NOWY ŚWIAT, 6/12
Kod pocztowy
00-400
Rejestracja
2012-08-21
Rozpoczęcie działalności
2012-08-31
Kapitał zakładowy
173223500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.arpleasing.pl
Email
kontakt@arpleasing.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PAŃSTWOWYCH OSÓB PRAWNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: ARP Leasing to firma leasingowa, która oferuje szeroki zakres produktów leasingowych ...
W skrócie
  • Oferowanie leasingu operacyjnego, finansowego i zwrotnego
  • Wsparcie dla małych i średnich firm poszukujących finansowania
  • Możliwość składania wniosków leasingowych online
  • Dostęp do technologii i trwałego majątku dla przedsiębiorstw
  • Elastyczne rozwiązania zwiększające konkurencyjność firm

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Arp leasing osiągnęła 21 147 588 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 423 116 zł. Pozostałe przychody to 5 724 472 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 329 220 zł.
Zysk netto wyniósł 10 093 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 610 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 147 588 zł w 2023 roku.
• 20 717 211 zł w 2022 roku.
• 11 859 207 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 295 709 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 10 093 896 zł w 2023 roku.
• 10 692 083 zł w 2022 roku.
• 2 620 167 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Arp leasing wynosi 226 037 306 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 31 721 382 zł a 915 004 425 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 23 719 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 226 037 306 zł w 2023 roku.
• 227 022 713 zł w 2022 roku.
• 180 810 650 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Arp leasing wyniosła 239 210 404 zł.
a
ktywa trwałe to 92 138 204 zł.
a
ktywa obrotowe to 147 072 200 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 239 210 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 228 751 106 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 459 298 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 23 757 806 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 239 210 404 zł w 2023 roku.
• 237 700 649 zł w 2022 roku.
• 225 039 403 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 50%.
Marża netto wyniosła 48%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Arp leasing wyniosły 10 459 298 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 239 210 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 748 029 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 459 298 zł w 2023 roku
• 10 443 439 zł w 2022 roku
• 8 474 276 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 4% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Arp leasing wykazała przychody na poziomie 21 147 588 zł.
Organizacja zarobiła 12 216 317 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 122 421 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 10 093 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 17% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 33 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 122 421 zł w 2023 roku
• 2 291 536 zł w 2022 roku
• 1 384 014 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Arp leasing wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 82% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.8%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Agencja Rozwoju Przemysłu posiada 346447 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 05.11.2021 jest Agencja Rozwoju Przemysłu kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.06.2020 do 05.11.2021 był Agencja Rozwoju Przemysłu kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 05.06.2014 do 24.06.2020 najwięcej udziałów posiadał Agencja Rozwoju Przemysłu . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ARP LEASING

Organizacja Numer KRS
1
0000093640
2
0000523095
3
0000463253
4
0000033439
5
0000196543
6
0000407728
7
0000068724
8
0000011089
9
0000723468
10
0000222133
11
0000683749
12
0000205496
13
0000606568
14
0000791507
15
0000606430
16
0000450700
17
0000022385
18
0000576156
19
0000585935
20
0000659517
21
0000662104
22
0000230767
23
0000273864
24
0000625712
25
0000120713
26
0000779750
27
0000319546
28
0000288472
29
0000626743
30
0000616727