COLUMBUS ENERGY FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000625712
NIP
9452196124
REGON
364899205

Podsumowanie

aktywa
25,9 mln
przychód
21,6 mln
zysk
-4,6 mln
wartość firmy
14,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. JASNOGÓRSKA, 9
Kod pocztowy
31-358
Rejestracja
2016-07-01
Rozpoczęcie działalności
2016-07-01
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Columbus energy finanse osiągnęła 21 586 570 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 802 308 zł. Pozostałe przychody to 1 784 262 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 353 295 zł.
Strata netto wyniosła 4 550 988 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 222 377 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 586 570 zł w 2022 roku.
• 22 064 638 zł w 2021 roku.
• 20 584 292 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -716 379 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -4 550 988 zł w 2022 roku.
• -1 868 736 zł w 2021 roku.
• -628 446 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Columbus energy finanse wynosi 14 391 046 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 53 966 424 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 814 918 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 391 046 zł w 2022 roku.
• 14 709 758 zł w 2021 roku.
• 13 722 861 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Columbus energy finanse wyniosła 25 879 053 zł.
a
ktywa trwałe to 7 860 088 zł.
a
ktywa obrotowe to 18 018 965 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 879 053 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -8 310 807 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 34 189 860 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 222 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 879 053 zł w 2022 roku.
• 21 319 756 zł w 2021 roku.
• 24 501 792 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 55%.
Marża operacyjna wyniosła -23%.
Marża netto wyniosła -21%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1064.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 36.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Columbus energy finanse wyniosły 34 189 860 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 879 053 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 132%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 712 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 34 189 860 zł w 2022 roku
• 25 079 575 zł w 2021 roku
• 25 977 309 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 132% w 2022 roku
• 118% w 2021 roku
• 106% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Columbus energy finanse wykazała przychody na poziomie 21 586 570 zł.
Organizacja zarobiła -4 531 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 19 662 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -4 550 988 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8213 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 19 662 zł w 2022 roku
• 407 780 zł w 2021 roku
• 211 077 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Columbus energy finanse wykazała zysk netto większy niż 4% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.8%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 4% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 85% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.8%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Columbus Energy posiada 2000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do COLUMBUS ENERGY FINANSE