PGL LEASING SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000791507
NIP
5223162216
REGON
383668385

Podsumowanie

aktywa
26,8 mln
przychód
1,7 mln
zysk
1,1 mln
wartość firmy
24,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KOMITETU OBRONY ROBOTNIKÓW, 45A
Kod pocztowy
02-146
Rejestracja
2019-06-18
Rozpoczęcie działalności
2019-06-18
Kapitał zakładowy
25000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.pgl.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Polska Grupa Lotnicza (PGL) jest kluczowym integratorem sektora lotniczego w Polsce, ...
W skrócie
  • Integracja usług lotniczych w Polsce
  • Zrzesza spółkiLOT, LOTAMS, LSAS, LST
  • Konsolidacja rynku lotniczego w Europie Środkowo-Wschodniej
  • Skupienie na ludziach i ich wartościach
  • Budowanie relacji z mediami

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Pgl leasing osiągnęła 1 662 800 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 247 564 zł. Pozostałe przychody to 415 236 zł.
Całkowite koszty wyniosły 184 807 zł.
Zysk netto wyniósł 1 062 757 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 415 700 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 662 800 zł w 2022 roku.
• 421 999 zł w 2021 roku.
• 290 403 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 265 689 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 062 757 zł w 2022 roku.
• -55 755 zł w 2021 roku.
• -86 412 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Pgl leasing wynosi 24 676 415 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 494 201 zł a 103 023 216 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 169 104 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 24 676 415 zł w 2022 roku.
• 18 801 118 zł w 2021 roku.
• 18 755 203 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Pgl leasing wyniosła 26 825 293 zł.
a
ktywa trwałe to 14 895 614 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 929 679 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 26 825 293 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 25 755 804 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 069 489 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6 706 323 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 26 825 293 zł w 2022 roku.
• 26 631 059 zł w 2021 roku.
• 24 987 429 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 60%.
Marża netto wyniosła 64%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 16 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Pgl leasing wyniosły 1 069 489 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 26 825 293 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 4%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 267 372 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 069 489 zł w 2022 roku
• 1 938 012 zł w 2021 roku
• 238 627 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 4% w 2022 roku
• 7% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Pgl leasing wykazała przychody na poziomie 1 662 800 zł.
Organizacja zarobiła 1 168 481 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 724 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 062 757 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 26 431 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 724 zł w 2022 roku
• 5289 zł w 2021 roku
• 7902 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Pgl leasing wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 61% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.07%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Polska Grupa Lotnicza posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.