GAMMA FINANSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000626743
NIP
7010596216
REGON
364968024

Podsumowanie

aktywa
223,6 mln
przychód
20,4 mln
zysk
16,4 mln
wartość firmy
244,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. WSPÓLNA, 62
Kod pocztowy
00-684
Rejestracja
2016-07-12
Rozpoczęcie działalności
2016-07-12
Kapitał zakładowy
203982600,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ FINANSOWYCH W IMIENIU SPÓŁKI, UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gamma finanse osiągnęła 20 378 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 500 zł. Pozostałe przychody to 20 378 354 zł.
Całkowite koszty wyniosły -16 389 821 zł.
Zysk netto wyniósł 16 390 321 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 775 110 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 378 854 zł w 2023 roku.
• 16 117 704 zł w 2022 roku.
• 5 329 317 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1 399 777 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 390 321 zł w 2023 roku.
• 12 949 939 zł w 2022 roku.
• 4 741 535 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gamma finanse wynosi 244 426 921 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 30 568 281 zł a 881 491 914 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 842 161 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 244 426 921 zł w 2023 roku.
• 225 244 339 zł w 2022 roku.
• 179 062 161 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gamma finanse wyniosła 223 555 786 zł.
a
ktywa trwałe to 4161 zł.
a
ktywa obrotowe to 223 551 625 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 223 555 786 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 220 372 978 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 182 808 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 784 900 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 223 555 786 zł w 2023 roku.
• 219 520 057 zł w 2022 roku.
• 209 027 058 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła -26,142%.
Marża netto wyniosła 80%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4373.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gamma finanse wyniosły 3 182 808 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 223 555 786 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 372 040 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 182 808 zł w 2023 roku
• 2 587 461 zł w 2022 roku
• 302 867 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gamma finanse wykazała przychody na poziomie 20 378 854 zł.
Organizacja zarobiła 20 246 170 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 855 849 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 390 321 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 374 313 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 855 849 zł w 2023 roku
• 3 037 097 zł w 2022 roku
• 470 326 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Gamma finanse wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 81% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 3% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 81% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 13% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 3% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Qemetica Soda Polska posiada 4021874 udziałów, które stanowią 98.6% firmy.
Największym udziałowcem od 29.07.2016 jest Qemetica Soda Polska kontrolujący 99% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 12.07.2016 do 29.07.2016:
• Qemetica Soda Polska (50% udziałów)
• Qemetica (50% udziałów)

Podobne organizacje do GAMMA FINANSE