VEHIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000778463
NIP
1132995753
REGON
382931136

Podsumowanie

aktywa
64,2 mln
przychód
85,4 mln
zysk
705 tys.
wartość firmy
75 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
ALEJA WOJCIECHA KORFANTEGO, 141
Kod pocztowy
40-154
Rejestracja
2019-03-27
Rozpoczęcie działalności
2019-03-27
Kapitał zakładowy
660000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Vehis osiągnęła 85 438 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 85 436 294 zł. Pozostałe przychody to 2560 zł.
Całkowite koszty wyniosły 84 731 603 zł.
Zysk netto wyniósł 704 691 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 17 087 771 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 85 438 854 zł w 2023 roku.
• 13 683 066 zł w 2022 roku.
• 51 799 511 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 140 938 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 704 691 zł w 2023 roku.
• -6 775 960 zł w 2022 roku.
• -6 448 757 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Vehis wynosi 75 034 649 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7 046 910 zł a 213 597 136 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 006 930 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 75 034 649 zł w 2023 roku.
• 23 850 174 zł w 2022 roku.
• 54 343 107 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Vehis wyniosła 64 206 103 zł.
a
ktywa trwałe to 24 952 420 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 253 684 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 206 103 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 342 198 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 43 863 905 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 12 841 221 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 64 206 103 zł w 2023 roku.
• 30 574 125 zł w 2022 roku.
• 35 941 098 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Vehis wyniosły 43 863 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 206 103 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 772 781 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 43 863 905 zł w 2023 roku
• 10 936 618 zł w 2022 roku
• 9 527 631 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2023 roku
• 36% w 2022 roku
• 27% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Vehis wykazała przychody na poziomie 85 438 854 zł.
Organizacja zarobiła 1 022 470 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 317 779 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 704 691 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 31% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 63 556 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 317 779 zł w 2023 roku
• 1 917 852 zł w 2022 roku
• 2 113 119 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Vehis wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 76% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 89% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 42% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 76% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Nuwo S.a.r.l. posiada 6600 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 19.06.2020 jest Nuwo S.a.r.l. kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2020 do 19.06.2020 był Nuwo S.a.r.l. kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.11.2019 do 30.04.2020 najwięcej udziałów posiadał Nuwo S.a.r.l.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do VEHIS

Organizacja Numer KRS
1
0000450700
2
0000606430
3
0000896933
4
0000353799
5
0000567381
6
0000616727
7
0000068724
8
0000430435
9
0000723468
10
0000485772
11
0000576156
12
0000626743
13
0000659517
14
0000209147
15
0000022385
16
0000625712
17
0000118517
18
0000791507
19
0000273864
20
0000033439
21
0000319546
22
0000010251
23
0000288472
24
0000884486
25
0000011089
26
0000779750
27
0000252323
28
0000222133
29
0000120713
30
0000724919