DEUTSCHE LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000010251
NIP
5212209405
REGON
012440244

Podsumowanie

aktywa
2,5 mld
przychód
136 mln
zysk
5,3 mln
wartość firmy
157 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
WYBRZEŻE GDYŃSKIE, 6 A
Kod pocztowy
01-531
Rejestracja
2001-06-22
Rozpoczęcie działalności
1997-04-14
Kapitał zakładowy
43600000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.dlp.plwww.deutsche-leasing.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE, ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, ALBO DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Deutsche leasing polska osiągnęła 135 987 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 124 780 000 zł. Pozostałe przychody to 11 207 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 119 517 000 zł.
Zysk netto wyniósł 5 263 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 14 480 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 987 000 zł w 2023 roku.
• 74 956 000 zł w 2022 roku.
• 51 449 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 454 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5 263 000 zł w 2023 roku.
• 5 856 000 zł w 2022 roku.
• 5 308 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Deutsche leasing polska wynosi 157 034 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 45 324 000 zł a 339 967 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 15 248 347 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 157 034 000 zł w 2023 roku.
• 114 771 417 zł w 2022 roku.
• 92 516 083 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Deutsche leasing polska wyniosła 2 513 578 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 665 951 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 847 627 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 513 578 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 60 432 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 453 146 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 261 749 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 513 578 000 zł w 2023 roku.
• 2 086 411 000 zł w 2022 roku.
• 1 477 811 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Deutsche leasing polska wyniosły 2 453 146 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 513 578 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 256 712 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 453 146 000 zł w 2023 roku
• 2 031 242 000 zł w 2022 roku
• 1 428 498 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 97% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Deutsche leasing polska wykazała przychody na poziomie 135 987 000 zł.
Organizacja zarobiła 12 778 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7 515 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5 263 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 147 333 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7 515 000 zł w 2023 roku
• 450 000 zł w 2022 roku
• 80 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Deutsche leasing polska wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 74% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Deutsche Leasing Global Gmbh posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do DEUTSCHE LEASING POLSKA