MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000450700
NIP
1080015167
REGON
146536210

Podsumowanie

aktywa
133,9 mln
przychód
293,4 mln
zysk
2,9 mln
wartość firmy
222,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DOMANIEWSKA, 49
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2013-02-13
Rozpoczęcie działalności
2013-04-29
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc osiągnęła 293 411 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 534 000 zł. Pozostałe przychody to 2 877 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 287 643 000 zł.
Zysk netto wyniósł 2 891 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 23 477 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 293 411 000 zł w 2023 roku.
• 248 370 000 zł w 2022 roku.
• 208 497 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 655 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 891 000 zł w 2023 roku.
• -1 708 000 zł w 2022 roku.
• 1 097 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc wynosi 222 180 333 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 009 000 zł a 733 527 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 810 653 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 222 180 333 zł w 2023 roku.
• 178 420 750 zł w 2022 roku.
• 157 507 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc wyniosła 133 913 000 zł.
a
ktywa trwałe to 7 146 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 126 767 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 133 913 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 20 012 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 901 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 250 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 133 913 000 zł w 2023 roku.
• 85 435 000 zł w 2022 roku.
• 86 637 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc wyniosły 113 901 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 133 913 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 85%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 941 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 901 000 zł w 2023 roku
• 68 314 000 zł w 2022 roku
• 67 808 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 85% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 78% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc wykazała przychody na poziomie 293 411 000 zł.
Organizacja zarobiła 3 986 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 095 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 891 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 158 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 095 000 zł w 2023 roku
• 83 000 zł w 2022 roku
• 788 000 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Mondelez europe services gmbh (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) - oddział w polsc wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 82% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 10%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do MONDELEZ EUROPE SERVICES GMBH (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) - ODDZIAŁ W POLSC

Organizacja Numer KRS
1
0000778463
2
0000407728
3
0000209147
4
0000724919
5
0000273864
6
0000368784
7
0000011089
8
0000723468
9
0000093640
10
0000684790
11
0000030473
12
0000098813
13
0000196543
14
0000567381
15
0000319546
16
0000485772
17
0000022385
18
0000489328
19
0000010251
20
0000275587
21
0000205496
22
0000463253
23
0000068724
24
0000222133
25
0000036594
26
0000288472
27
0000430435
28
0000033439
29
0000467389
30
0000576156