PEAC (POLAND) SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000002358
NIP
7781370639
REGON
639670792

Podsumowanie

aktywa
741,5 mln
przychód
55,9 mln
zysk
-7,1 mln
wartość firmy
94,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
SEWERYNA MIELŻYŃSKIEGO, 14
Kod pocztowy
61-725
Rejestracja
2001-03-05
Rozpoczęcie działalności
1999-11-05
Kapitał zakładowy
24186000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Peac (poland) osiągnęła 55 941 543 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 55 344 522 zł. Pozostałe przychody to 597 021 zł.
Całkowite koszty wyniosły 62 467 084 zł.
Strata netto wyniosła 7 122 562 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 910 928 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 55 941 543 zł w 2022 roku.
• 39 531 192 zł w 2021 roku.
• 37 764 417 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 834 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -7 122 562 zł w 2022 roku.
• -8 617 999 zł w 2021 roku.
• -11 209 337 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Peac (poland) wynosi 94 519 263 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 305 199 474 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 022 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 94 519 263 zł w 2022 roku.
• 88 920 951 zł w 2021 roku.
• 59 697 114 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Peac (poland) wyniosła 741 522 825 zł.
a
ktywa trwałe to 86 057 423 zł.
a
ktywa obrotowe to 655 465 402 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 741 522 825 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 76 299 869 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 665 222 956 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -6 675 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 741 522 825 zł w 2022 roku.
• 685 387 424 zł w 2021 roku.
• 643 204 274 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -8%.
Marża netto wyniosła -13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Peac (poland) wyniosły 665 222 956 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 741 522 825 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 638 001 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 665 222 956 zł w 2022 roku
• 601 964 993 zł w 2021 roku
• 597 176 493 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2022 roku
• 88% w 2021 roku
• 93% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Peac (poland) wykazała przychody na poziomie 55 941 543 zł.
Organizacja zarobiła -4 907 182 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 215 380 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -7 122 562 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -45% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 187 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 215 380 zł w 2022 roku
• 2 780 606 zł w 2021 roku
• 2 006 028 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Peac (poland) wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 92% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 2%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Peac (germany)gmbh posiada 24186 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.05.2022 jest Peac (germany)gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 09.07.2021 do 12.05.2022 był Peac (germany)gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 22.06.2020 do 09.07.2021 najwięcej udziałów posiadał Peac (germany)gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do PEAC (POLAND)

Organizacja Numer KRS
1
0000625712
2
0000918338
3
0000273864
4
0000779750
5
0000205496
6
0000288472
7
0000516344
8
0000222133
9
0000450700
10
0000033439
11
0000778463
12
0000098813
13
0000616727
14
0000430435
15
0000021718
16
0000626743
17
0000659517
18
0000036594
19
0000196543
20
0000275587
21
0000068724
22
0000022385
23
0000937039
24
0000010251
25
0000319546
26
0000724919
27
0000517670
28
0000407728
29
0000030473
30
0000368784