BNP PARIBAS LEASE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000022385
NIP
1132061128
REGON
013214662

Podsumowanie

aktywa
1,5 mld
przychód
146,3 mln
zysk
9,4 mln
wartość firmy
154,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 78
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2001-06-28
Rozpoczęcie działalności
1998-10-21
Kapitał zakładowy
17000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Leasing finansowy Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Leasing finansowy Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Roboty związane z budową mostów i tuneli Pozostałe formy udzielania kredytów Wypożyczanie i dzierżawa pozostałych artykułów użytku osobistego i domowego Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Wypożyczanie kaset wideo, płyt CD, DVD itp. Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej Sprzedaż hurtowa maszyn i urządzeń rolniczych oraz dodatkowego wyposażenia Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Działalność trustów, funduszów i podobnych instytucji finansowych Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Działalność holdingów finansowych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Roboty związane z budową dróg i autostrad Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Transport morski i przybrzeżny pasażerski Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Bnp paribas lease group osiągnęła 146 250 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 137 365 414 zł. Pozostałe przychody to 8 884 837 zł.
Całkowite koszty wyniosły 128 002 069 zł.
Zysk netto wyniósł 9 363 345 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 16 845 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 250 251 zł w 2023 roku.
• 105 181 663 zł w 2022 roku.
• 57 268 912 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 648 773 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 363 345 zł w 2023 roku.
• 9 824 843 zł w 2022 roku.
• 11 903 004 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bnp paribas lease group wynosi 154 726 055 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 772 509 zł a 365 625 627 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 312 138 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 154 726 055 zł w 2023 roku.
• 129 539 112 zł w 2022 roku.
• 107 468 541 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Bnp paribas lease group wyniosła 1 486 210 635 zł.
a
ktywa trwałe to 493 297 968 zł.
a
ktywa obrotowe to 992 912 667 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 486 210 635 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 26 363 345 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 459 847 290 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 112 012 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 486 210 635 zł w 2023 roku.
• 1 657 711 340 zł w 2022 roku.
• 1 085 007 489 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 64%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Bnp paribas lease group wyniosły 1 459 847 290 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 486 210 635 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 111 363 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 459 847 290 zł w 2023 roku
• 1 630 886 497 zł w 2022 roku
• 1 056 104 485 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 98% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Bnp paribas lease group wykazała przychody na poziomie 146 250 251 zł.
Organizacja zarobiła 11 699 422 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 336 077 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 363 345 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 79 912 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 336 077 zł w 2023 roku
• 2 266 568 zł w 2022 roku
• 3 203 170 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Bnp paribas lease group wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 88% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 78% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Bnp Paribas Lease Group Societe Anonyme posiada 17000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do BNP PARIBAS LEASE GROUP

Organizacja Numer KRS
1
0000002358
2
0000222133
3
0000463253
4
0000138959
5
0000516344
6
0000450700
7
0000093640
8
0000098813
9
0000368784
10
0000011089
11
0000036594
12
0000778463
13
0000884486
14
0000030473
15
0000430435
16
0000275587
17
0000407728
18
0000196543
19
0000590226
20
0000467389
21
0000319546
22
0000042351
23
0000616727
24
0000466828
25
0000517670
26
0001049777
27
0000021718
28
0001008741
29
0000010251
30
0000068724