CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000407728
REGON
145953704

Podsumowanie

aktywa
945,5 mln
przychód
78,8 mln
zysk
14,6 mln
wartość firmy
153,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 78
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2012-01-10
Rozpoczęcie działalności
2012-02-01
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES ZARZĄDU POSIADA W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI NAJSZERSZE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA WE WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH W IMIENIU SPÓŁKI. DYREKTOR GENERALNY POSIADA NAJSZERSZE UPRAWNIENIA ZARÓWNO DO ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKA W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAK I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE KOMPETENCJI USTALONYCH EWENTUALNIE PRZEZ KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY. KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY POSIADA NAJSZERSZE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA WE WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH W IMIENIU SPÓŁKI I MOŻE PODEJMOWAĆ WSZELKIE DECYZJE DOTYCZĄCE WSZELKICH PRAWNYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH. KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY DZIAŁA W RAMACH SWOICH UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI I Z ZASTRZEŻENIEM UPRAWNIEŃ PRZYZNANYCH WYRAŹNIE WSPÓLNIKOM NA MOCY PRAWA LUB NA MOCY STATUTU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Claas financial services sas osiągnęła 78 771 854 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 75 393 081 zł. Pozostałe przychody to 3 378 773 zł.
Całkowite koszty wyniosły 60 781 164 zł.
Zysk netto wyniósł 14 611 917 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 46 288 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 78 771 854 zł w 2022 roku.
• 32 483 266 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 109 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 611 917 zł w 2022 roku.
• 8 502 254 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Claas financial services sas wynosi 153 466 052 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 503 815 zł a 226 687 011 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 66 256 648 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 153 466 052 zł w 2022 roku.
• 87 209 404 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Claas financial services sas wyniosła 945 528 688 zł.
a
ktywa trwałe to 527 383 717 zł.
a
ktywa obrotowe to 418 144 971 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 945 528 688 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 56 671 753 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 856 936 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 44 532 649 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 945 528 688 zł w 2022 roku.
• 900 996 040 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.
Marża operacyjna wyniosła 86%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Claas financial services sas wyniosły 888 856 936 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 945 528 688 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 920 732 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 888 856 936 zł w 2022 roku
• 858 936 204 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 95% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Claas financial services sas wykazała przychody na poziomie 78 771 854 zł.
Organizacja zarobiła 18 108 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 496 412 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 611 917 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 262 920 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 496 412 zł w 2022 roku
• 2 233 492 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Claas financial services sas wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CLAAS FINANCIAL SERVICES SAS