LEASING POLSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000196543
NIP
5851371265
REGON
192486930

Podsumowanie

aktywa
467,9 mln
przychód
131,5 mln
zysk
34,9 mln
wartość firmy
437,3 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
BUDOWLANYCH, 72
Kod pocztowy
80-298
Rejestracja
2004-02-23
Rozpoczęcie działalności
2000-12-28
Kapitał zakładowy
27846000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing polski osiągnęła 131 472 468 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 122 488 645 zł. Pozostałe przychody to 8 983 823 zł.
Całkowite koszty wyniosły 87 640 401 zł.
Zysk netto wyniósł 34 848 243 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 397 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 131 472 468 zł w 2023 roku.
• 111 887 936 zł w 2022 roku.
• 119 536 735 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 258 249 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 34 848 243 zł w 2023 roku.
• 32 022 786 zł w 2022 roku.
• 30 605 200 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing polski wynosi 437 278 220 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 197 208 702 zł a 1 121 263 653 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 052 267 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 437 278 220 zł w 2023 roku.
• 398 783 854 zł w 2022 roku.
• 397 149 521 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing polski wyniosła 467 862 807 zł.
a
ktywa trwałe to 300 151 896 zł.
a
ktywa obrotowe to 167 710 911 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 467 862 807 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 280 315 913 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 187 546 894 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 588 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 467 862 807 zł w 2023 roku.
• 389 840 587 zł w 2022 roku.
• 324 034 901 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 40%.
Marża netto wyniosła 27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing polski wyniosły 187 546 894 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 467 862 807 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 876 162 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 187 546 894 zł w 2023 roku
• 128 372 917 zł w 2022 roku
• 63 984 817 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2023 roku
• 33% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing polski wykazała przychody na poziomie 131 472 468 zł.
Organizacja zarobiła 43 372 436 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8 524 193 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 34 848 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 538 582 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8 524 193 zł w 2023 roku
• 8 195 352 zł w 2022 roku
• 7 237 892 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing polski wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 43% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Generalne Towarzystwo Leasingowe posiada 55689 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 10.04.2018 jest Generalne Towarzystwo Leasingowe kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 30.05.2014 do 10.04.2018 był Generalne Towarzystwo Leasingowe kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.12.2012 do 30.05.2014 najwięcej udziałów posiadał Generalne Towarzystwo Leasingowe . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LEASING POLSKI

Organizacja Numer KRS
1
0000466828
2
0000205496
3
0000002358
4
0000779750
5
0000450700
6
0000010251
7
0000118517
8
0000407728
9
0000691446
10
0000901652
11
0000576156
12
0000823302
13
0000626743
14
0000319546
15
0000430435
16
0000368784
17
0000275587
18
0000517670
19
0000273864
20
0000531628
21
0000068724
22
0000616727
23
0000523095
24
0000098813
25
0000036594
26
0000022385
27
0000222133
28
0000021718
29
0000030473
30
0000723468