IMPULS-LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000275587
NIP
5222836865
REGON
140864752

Podsumowanie

aktywa
2,6 mld
przychód
257,3 mln
zysk
21,1 mln
wartość firmy
298,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212A
Kod pocztowy
02-486
Rejestracja
2007-03-01
Rozpoczęcie działalności
2007-02-19
Kapitał zakładowy
1040000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Impuls-leasing polska osiągnęła 257 306 405 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 230 805 532 zł. Pozostałe przychody to 26 500 872 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 732 959 zł.
Zysk netto wyniósł 21 072 573 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 30 018 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 257 306 405 zł w 2023 roku.
• 199 921 114 zł w 2022 roku.
• 96 601 651 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 569 504 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 072 573 zł w 2023 roku.
• 8 495 647 zł w 2022 roku.
• 13 303 901 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Impuls-leasing polska wynosi 298 743 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 42 915 462 zł a 643 266 011 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 442 880 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 298 743 359 zł w 2023 roku.
• 194 374 364 zł w 2022 roku.
• 138 356 002 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Impuls-leasing polska wyniosła 2 584 697 872 zł.
a
ktywa trwałe to 101 703 482 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 482 994 390 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 584 697 872 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 57 220 617 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 527 477 256 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 223 985 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 584 697 872 zł w 2023 roku.
• 2 460 415 159 zł w 2022 roku.
• 2 067 335 918 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 66 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Impuls-leasing polska wyniosły 2 527 477 256 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 584 697 872 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 98%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 214 186 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 527 477 256 zł w 2023 roku
• 2 424 267 116 zł w 2022 roku
• 2 039 683 522 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 98% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Impuls-leasing polska wykazała przychody na poziomie 257 306 405 zł.
Organizacja zarobiła 24 834 329 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 761 756 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 072 573 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 594 560 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 761 756 zł w 2023 roku
• 2 231 683 zł w 2022 roku
• 375 959 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Impuls-leasing polska wykazała zysk netto większy niż 95% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 9%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 9%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Impuls Leasing International Gmbh posiada 130 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 12.02.2013 jest Impuls Leasing International Gmbh kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.10.2012 do 12.02.2013 był Impuls Leasing International Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.08.2012 do 12.10.2012 najwięcej udziałów posiadał Impuls Leasing International Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do IMPULS-LEASING POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000590226
2
0000918338
3
0000259998
4
0000557526
5
0000002358
6
0000230767
7
0000319546
8
0000222133
9
0000659517
10
0000616727
11
0000662104
12
0000407728
13
0000280810
14
0000966402
15
0000508124
16
0000792276
17
0000450700
18
0001049777
19
0000098813
20
0000517670
21
0000196543
22
0000068724
23
0000042351
24
0000022385
25
0000368784
26
0000021718
27
0000466828
28
0000030473
29
0000036594
30
0000010251