CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SAS SPÓŁKA AKCYJNA UPROSZCZONA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000517670
REGON
147342488

Podsumowanie

aktywa
1,3 mld
przychód
88,7 mln
zysk
14,6 mln
wartość firmy
146,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GRZYBOWSKA, 78
Kod pocztowy
00-844
Rejestracja
2014-07-23
Rozpoczęcie działalności
2014-07-23
Organ reprezentujący
KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY (ZARZĄD)
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
PREZES POSIADA , W ZAKRESIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, NAJSZERSZE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA WE WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH W IMIENIU SPÓŁKI. DYREKTOR GENERALNY POSIADA, NAJSZERSZE UPRAWNIENIA ZARÓWNO DO ZARZĄDZANIA WEWNĘTRZNEGO SPÓŁKĄ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI, JAK I DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI WOBEC OSÓB TRZECICH W ZAKRESIE KOMPETENCJI USTALONYCH EWENTUALNIE PRZEZ KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY. KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY POSIADA NAJSZERSZE UPRAWNIENIA DO DZIAŁANIA WE WSZELKICH OKOLICZNOŚCIACH W IMIENIU SPÓŁKI I MOŻE PRZYJMOWAĆ WSZELKIE DECYZJE DOTYCZĄCE WSZELKICH PRAWNYCH CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNYCH I ROZPORZĄDZAJĄCYCH. KOLEGIALNY ORGAN KIEROWNICZY DZIAŁA W RAMACH SWOICH UPRAWNIEŃ W ZAKRESIE PRZEDMIOTU DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ORAZ Z ZASTRZEŻENIEM UPRAWNIEŃ PRZYZNAWANYCH WYRAŹNIE AKCJONARIUSZOM Z MOCY PRAWA LUB NA MOCY STATUTU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Cnh industrial capital europe sas osiągnęła 88 689 306 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 86 774 020 zł. Pozostałe przychody to 1 915 286 zł.
Całkowite koszty wyniosły 72 151 399 zł.
Zysk netto wyniósł 14 622 621 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 642 791 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 88 689 306 zł w 2022 roku.
• 38 046 515 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 037 512 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 14 622 621 zł w 2022 roku.
• 8 585 109 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Cnh industrial capital europe sas wynosi 146 073 226 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 28 456 538 zł a 221 723 265 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 878 874 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 146 073 226 zł w 2022 roku.
• 77 194 352 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Cnh industrial capital europe sas wyniosła 1 261 426 516 zł.
a
ktywa trwałe to 789 992 867 zł.
a
ktywa obrotowe to 471 433 649 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 261 426 516 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 37 942 050 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 223 484 466 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 108 117 951 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 261 426 516 zł w 2022 roku.
• 1 153 308 565 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 81%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Cnh industrial capital europe sas wyniosły 1 223 484 466 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 261 426 516 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 97%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 495 330 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 223 484 466 zł w 2022 roku
• 1 129 989 136 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 97% w 2022 roku
• 98% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Cnh industrial capital europe sas wykazała przychody na poziomie 88 689 306 zł.
Organizacja zarobiła 17 935 258 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 312 637 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 14 622 621 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 18% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 230 043 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 312 637 zł w 2022 roku
• 2 082 594 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Cnh industrial capital europe sas wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 68% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CNH INDUSTRIAL CAPITAL EUROPE SAS

Organizacja Numer KRS
1
0000724919
2
0000209147
3
0000779750
4
0000606430
5
0000937039
6
0000273864
7
0000616727
8
0000626743
9
0000368784
10
0000042351
11
0000030473
12
0000430435
13
0000604043
14
0000098813
15
0000275587
16
0000659517
17
0000792276
18
0000196543
19
0000036594
20
0000729185
21
0000021718
22
0000896933
23
0000489328
24
0000002358
25
0000010251
26
0000011089
27
0000022385
28
0000319546
29
0000407728
30
0000068724