SK ECOENGINEERING CO., LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000949956
NIP
1010009902
REGON
521134668

Podsumowanie

aktywa
377,4 mln
przychód
1,2 mld
zysk
123,6 mln
wartość firmy
1,5 mld
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
KATOWICE
Adres
UL. CHORZOWSKA, 150
Kod pocztowy
40-101
Rejestracja
2022-01-28
Rozpoczęcie działalności
2022-01-28
Organ reprezentujący
RADA DYREKTORÓW
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA WYBIERZE JEDNEGO LUB WIĘCEJ PREZESÓW Z DYREKTORÓW W RAMACH UCHWAŁY RADY DYREKTORÓW I PREZES BĘDZIE REPREZENTOWAŁ SPÓŁKĘ I SPÓŁKĄ OGÓLNIE ZARZĄDZAŁ. KIEDY SPÓŁKA MA LICZBĘ PREZESÓW, KAŻDY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ.
Organ nadzoru
REWIDENT

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc osiągnęła 1 210 280 298 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 209 185 591 zł. Pozostałe przychody to 1 094 707 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 085 593 449 zł.
Zysk netto wyniósł 123 592 142 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 210 280 298 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 210 280 298 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 123 592 142 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 123 592 142 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc wynosi 1 475 385 436 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 174 163 334 zł a 3 025 700 745 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 475 385 436 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 475 385 436 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc wyniosła 377 438 167 zł.
a
ktywa trwałe to 36 189 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 341 248 838 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 377 438 167 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 232 217 779 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 145 220 388 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 377 438 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 377 438 167 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 33%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 53%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 53.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc wyniosły 145 220 388 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 377 438 167 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 220 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 145 220 388 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc wykazała przychody na poziomie 1 210 280 298 zł.
Organizacja zarobiła 163 381 164 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 39 789 021 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 123 592 142 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 39 789 021 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 39 789 021 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Sk ecoengineering co., ltd. (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) oddział w polsc wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 39% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do SK ECOENGINEERING CO., LTD. (SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ) ODDZIAŁ W POLSC