ELECTRA M&E POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000580855
NIP
5252632564
REGON
362771263

Podsumowanie

aktywa
321,8 mln
przychód
935,9 mln
zysk
43 mln
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJE JEROZOLIMSKIE, 134
Kod pocztowy
02-305
Rejestracja
2015-10-19
Rozpoczęcie działalności
2015-10-19
Kapitał zakładowy
5125000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU INNYM NIŻ DYREKTOR FINANSOWY ALBO PRZEZ DYREKTORA FINANSOWEGO DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU INNYM NIŻ PREZES ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Electra m&e polska osiągnęła 935 859 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 935 176 000 zł. Pozostałe przychody to 683 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 892 222 000 zł.
Zysk netto wyniósł 42 954 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 148 177 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 935 859 000 zł w 2022 roku.
• 600 949 000 zł w 2021 roku.
• 252 761 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 7 817 200 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 954 000 zł w 2022 roku.
• 35 560 000 zł w 2021 roku.
• 5 470 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Electra m&e polska wynosi 1 193 583 000 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 429 540 000 zł a 2 339 647 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 207 975 033 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 193 583 000 zł w 2022 roku.
• 575 196 917 zł w 2021 roku.
• 209 955 583 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Electra m&e polska wyniosła 321 763 000 zł.
a
ktywa trwałe to 39 432 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 282 310 000 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał podstawowy to 21 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 763 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 68 664 000 zł.
k
apitały mniejszości to 376 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 252 723 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 48 730 400 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 763 000 zł w 2022 roku.
• 243 496 000 zł w 2021 roku.
• 147 914 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 763 000 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2022 roku
• 200 397 000 zł w 2021 roku
• 121 823 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2022 roku
• 82% w 2021 roku
• 82% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Electra m&e polska wykazała przychody na poziomie 935 859 000 zł.
Organizacja zarobiła 61 322 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 368 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 954 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 30% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3 482 400 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 368 000 zł w 2022 roku
• 13 220 000 zł w 2021 roku
• 1 588 000 zł w 2020 roku

Organizacja Electra m&e polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Electech Holding B.v. posiada 82000 udziałów, które stanowią 80% firmy.
Sonalia Investments Ltd posiada 20500 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największym udziałowcem od 05.07.2017 jest Electech Holding B.v. kontrolujący 80% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2016 do 05.07.2017 był Electech Holding B.v. kontrolując 80% udziałów.
W okresie od 15.03.2016 do 19.04.2016 najwięcej udziałów posiadał Electech Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ELECTRA M&E POLSKA