INŻYNIERIA RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000375289
NIP
8130333974
REGON
008184880

Podsumowanie

aktywa
304,5 mln
przychód
677,5 mln
zysk
40,5 mln
wartość firmy
746,5 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
PODKARPACKA, 59A
Kod pocztowy
35-082
Rejestracja
2011-01-05
Rozpoczęcie działalności
1990-02-02
Kapitał zakładowy
1300000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.inzynieria.rzeszow.pl
Email
biuro@inzynieria.rzeszow.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA DOKUMENTÓW W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: 1. JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY - PREZES ZARZĄDU 2. JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONEK ZARZĄDU WRAZ Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Inżynieria Rzeszów S.A. to firma, która od 1990 roku specjalizuje się w szeroko ...
W skrócie
  • Wykonawstwo robót budowlano-montażowych
  • Projekty ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, stacje uzdatniania wody, sortownie)
  • Budownictwo kubaturowe i przemysłowe (obiekty użyteczności publicznej, hale, magazyny)
  • Roboty sieciowe (rurociągi kanalizacyjne, wodociągowe, gazowe, sieci cieplne)
  • Produkcja elementów metalowych, działalność deweloperska

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inżynieria rzeszów osiągnęła 677 487 565 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 676 639 661 zł. Pozostałe przychody to 847 905 zł.
Całkowite koszty wyniosły 636 097 390 zł.
Zysk netto wyniósł 40 542 271 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 456 708 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 677 487 565 zł w 2023 roku.
• 560 440 843 zł w 2022 roku.
• 372 276 999 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 037 115 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 40 542 271 zł w 2023 roku.
• 25 566 957 zł w 2022 roku.
• 25 292 851 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieria rzeszów wynosi 746 450 369 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 132 622 908 zł a 1 693 718 913 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 95 684 092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 746 450 369 zł w 2023 roku.
• 582 611 261 zł w 2022 roku.
• 439 897 057 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inżynieria rzeszów wyniosła 304 501 172 zł.
a
ktywa trwałe to 61 957 095 zł.
a
ktywa obrotowe to 242 544 077 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 304 501 172 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 176 830 545 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 127 670 628 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 29 487 759 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 304 501 172 zł w 2023 roku.
• 304 601 837 zł w 2022 roku.
• 214 092 326 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inżynieria rzeszów wyniosły 127 670 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 304 501 172 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 42%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10 068 436 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 127 670 628 zł w 2023 roku
• 162 313 564 zł w 2022 roku
• 93 371 009 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 42% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 44% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inżynieria rzeszów wykazała przychody na poziomie 677 487 565 zł.
Organizacja zarobiła 50 259 533 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 717 262 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 40 542 271 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 419 190 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 717 262 zł w 2023 roku
• 6 449 530 zł w 2022 roku
• 5 876 738 zł w 2021 roku

Organizacja Inżynieria rzeszów wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 49% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki