PETROLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192660
NIP
6762258668
REGON
350579010

Podsumowanie

aktywa
929,7 mln
przychód
895,5 mln
zysk
120,3 mln
wartość firmy
1,8 mld
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
NORMANDZKA, 30
Kod pocztowy
30-383
Rejestracja
2004-02-17
Rozpoczęcie działalności
1992-11-20
Kapitał zakładowy
200000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Petroland osiągnęła 895 473 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 881 277 000 zł. Pozostałe przychody to 14 196 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 760 933 000 zł.
Zysk netto wyniósł 120 344 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 956 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 895 473 000 zł w 2023 roku.
• 829 700 000 zł w 2022 roku.
• 512 229 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 15 656 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 120 344 000 zł w 2023 roku.
• 200 009 000 zł w 2022 roku.
• 43 972 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Petroland wynosi 1 752 327 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 673 969 500 zł a 3 594 504 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 179 934 681 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 752 327 500 zł w 2023 roku.
• 1 938 519 583 zł w 2022 roku.
• 955 278 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Petroland wyniosła 929 689 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 748 533 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 181 156 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 929 689 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 898 626 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 31 063 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 76 602 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 929 689 000 zł w 2023 roku.
• 844 166 000 zł w 2022 roku.
• 623 328 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Petroland wyniosły 31 063 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 929 689 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 404 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 31 063 000 zł w 2023 roku
• 63 699 000 zł w 2022 roku
• 39 455 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Petroland wykazała przychody na poziomie 895 473 000 zł.
Organizacja zarobiła 132 246 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 902 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 120 344 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 207 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 902 000 zł w 2023 roku
• 19 781 000 zł w 2022 roku
• 4 349 000 zł w 2021 roku

Organizacja Petroland wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 5%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 11% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Trybus Tomasz posiada 204 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Trybus Agata posiada 100 udziałów, które stanowią 25% firmy.
Trybus Piotr posiada 80 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Trybus Barbara posiada 16 udziałów, które stanowią 4% firmy.
Największym udziałowcem od 13.02.2018 jest Trybus Tomasz kontrolujący 51% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.04.2004 do 13.02.2018 był Trybus Stanisław kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.02.2004 do 19.04.2004 najwięcej udziałów posiadał Trybus Stanisław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.