FUSTE POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000438210
NIP
7010356386
REGON
146346805

Podsumowanie

aktywa
287,8 mln
przychód
886 mln
zysk
75,3 mln
wartość firmy
957,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
DOMANIEWSKA, 37
Kod pocztowy
02-672
Rejestracja
2012-10-29
Rozpoczęcie działalności
2012-10-22
Kapitał zakładowy
2050000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Fuste polska osiągnęła 886 031 981 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 884 435 780 zł. Pozostałe przychody to 1 596 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 809 101 063 zł.
Zysk netto wyniósł 75 334 717 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 85 145 788 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 886 031 981 zł w 2022 roku.
• 650 650 880 zł w 2021 roku.
• 520 137 275 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 9 118 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 75 334 717 zł w 2022 roku.
• 56 606 002 zł w 2021 roku.
• 59 572 053 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Fuste polska wynosi 957 905 847 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 65 878 991 zł a 2 215 079 952 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 101 878 699 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 957 905 847 zł w 2022 roku.
• 710 146 938 zł w 2021 roku.
• 622 159 107 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Fuste polska wyniosła 287 810 233 zł.
a
ktywa trwałe to 17 240 159 zł.
a
ktywa obrotowe to 270 570 074 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 287 810 233 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 87 838 655 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 199 971 578 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 34 373 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 287 810 233 zł w 2022 roku.
• 219 009 064 zł w 2021 roku.
• 140 670 571 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 26%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 86%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Fuste polska wyniosły 199 971 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 287 810 233 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 22 854 284 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 199 971 578 zł w 2022 roku
• 152 401 497 zł w 2021 roku
• 91 186 954 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2022 roku
• 70% w 2021 roku
• 65% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Fuste polska wykazała przychody na poziomie 886 031 981 zł.
Organizacja zarobiła 93 005 234 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 670 517 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 75 334 717 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2 116 835 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 670 517 zł w 2022 roku
• 13 485 418 zł w 2021 roku
• 14 014 652 zł w 2020 roku

Organizacja Fuste polska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 62% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Fuste Share Poland posiada 20500 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 17.09.2020 jest Fuste Share Poland kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.01.2020 do 17.09.2020 był Fuste Share Poland kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 17.06.2019 do 15.01.2020 najwięcej udziałów posiadał Pgcf Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.