"SCHINDLER POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000054199
NIP
7810002069
REGON
011296029

Podsumowanie

aktywa
194,6 mln
przychód
476,7 mln
zysk
42,9 mln
wartość firmy
733,9 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
POSTĘPU, 12A
Kod pocztowy
02-676
Rejestracja
2001-10-24
Rozpoczęcie działalności
1995-12-20
Kapitał zakładowy
5000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PROKURENT ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWAJ PROKURENCI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "schindler polska" osiągnęła 476 734 205 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 483 898 zł. Pozostałe przychody to 250 307 zł.
Całkowite koszty wyniosły 433 623 002 zł.
Zysk netto wyniósł 42 860 896 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 204 663 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 476 734 205 zł w 2023 roku.
• 475 089 556 zł w 2022 roku.
• 426 665 340 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 5 067 394 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 42 860 896 zł w 2023 roku.
• 25 033 043 zł w 2022 roku.
• 32 392 595 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "schindler polska" wynosi 733 899 581 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 428 608 960 zł a 1 191 835 512 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 82 237 584 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 733 899 581 zł w 2023 roku.
• 625 287 816 zł w 2022 roku.
• 621 020 909 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "schindler polska" wyniosła 194 642 065 zł.
a
ktywa trwałe to 66 534 806 zł.
a
ktywa obrotowe to 128 107 259 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 194 642 065 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 59 607 986 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 034 080 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 106 550 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 194 642 065 zł w 2023 roku.
• 218 561 284 zł w 2022 roku.
• 179 579 020 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 194 642 065 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "schindler polska" wykazała przychody na poziomie 476 734 205 zł.
Organizacja zarobiła 54 898 614 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 037 718 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 42 860 896 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 487 910 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 037 718 zł w 2023 roku
• 7 290 176 zł w 2022 roku
• 9 178 306 zł w 2021 roku

Organizacja "schindler polska" wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 20%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Schindler Holding Ag posiada 10000 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 07.06.2021 jest Schindler Holding Ag kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 23.08.2019 do 07.06.2021 był Schinac Verwaltungs Gmbh kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 03.12.2007 do 23.08.2019 najwięcej udziałów posiadał Schinac Verwaltungs Ag. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do "SCHINDLER POLSKA"