ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000035081
NIP
8942460042
REGON
931931108

Podsumowanie

aktywa
268,6 mln
przychód
550,2 mln
zysk
19,6 mln
wartość firmy
522,7 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
STARGARDZKA, 8
Kod pocztowy
54-156
Rejestracja
2001-08-13
Rozpoczęcie działalności
1998-12-02
Kapitał zakładowy
9983009,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.elektrotim.pl
Email
sekretariat@elektrotim.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWAJ CZŁONKOWIE ZARZADU - ŁĄCZNIE JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I PROKURENT - ŁĄCZNIE
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elektrotim osiągnęła 550 159 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 548 369 000 zł. Pozostałe przychody to 1 790 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 528 734 000 zł.
Zysk netto wyniósł 19 635 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 28 548 333 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 550 159 000 zł w 2023 roku.
• 508 451 000 zł w 2022 roku.
• 279 368 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 968 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 19 635 000 zł w 2023 roku.
• 22 439 000 zł w 2022 roku.
• 6 468 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrotim wynosi 522 690 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 77 377 500 zł a 1 375 397 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 26 911 028 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 522 690 167 zł w 2023 roku.
• 503 063 333 zł w 2022 roku.
• 270 576 083 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elektrotim wyniosła 268 603 000 zł.
a
ktywa trwałe to 31 706 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 236 897 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 268 603 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 103 170 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 165 433 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 030 278 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 268 603 000 zł w 2023 roku.
• 268 326 000 zł w 2022 roku.
• 180 820 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elektrotim wyniosły 165 433 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 268 603 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 689 944 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 165 433 000 zł w 2023 roku
• 169 206 000 zł w 2022 roku
• 102 875 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elektrotim wykazała przychody na poziomie 550 159 000 zł.
Brak danych

Organizacja Elektrotim wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki