"RUUKKI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ" KRS
0000168299
NIP
5220006438
REGON
010258966

Podsumowanie

aktywa
321,1 mln
przychód
596,1 mln
zysk
-11,6 mln
wartość firmy
534 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
ŻYRARDÓW
Adres
JAKTOROWSKA, 13
Kod pocztowy
96-300
Rejestracja
2003-07-25
Rozpoczęcie działalności
1993-06-25
Kapitał zakładowy
86944000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ruukki.com/pol
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, C) DWÓCH PROKURENTÓW ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "ruukki polska osiągnęła 596 135 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 592 458 000 zł. Pozostałe przychody to 3 677 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 604 042 000 zł.
Strata netto wyniosła 11 584 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 486 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 596 135 000 zł w 2023 roku.
• 731 140 000 zł w 2022 roku.
• 706 554 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1 800 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 584 000 zł w 2023 roku.
• 8 592 000 zł w 2022 roku.
• 22 312 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "ruukki polska wynosi 534 021 583 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 490 337 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 291 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 534 021 583 zł w 2023 roku.
• 667 080 917 zł w 2022 roku.
• 699 126 250 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "ruukki polska wyniosła 321 118 000 zł.
a
ktywa trwałe to 136 126 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 184 992 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 321 118 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 182 131 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 138 987 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 908 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 321 118 000 zł w 2023 roku.
• 373 631 000 zł w 2022 roku.
• 334 690 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła -2%.
Marża netto wyniosła -2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "ruukki polska wyniosły 138 987 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 321 118 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -3 381 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 138 987 000 zł w 2023 roku
• 179 916 000 zł w 2022 roku
• 149 567 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 48% w 2022 roku
• 45% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "ruukki polska wykazała przychody na poziomie 596 135 000 zł.
Organizacja zarobiła -9 318 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 266 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 584 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 259 167 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 266 000 zł w 2023 roku
• 5 599 000 zł w 2022 roku
• 5 622 000 zł w 2021 roku

Organizacja "ruukki polska wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wykonywanie konstrukcji i pokryć dachowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 30%.
Zysk netto na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 30%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Rautaruukki Oyj posiada 86944 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 31.05.2019 jest Rautaruukki Oyj kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.01.2009 do 31.05.2019 był Rautaruukki Oyj kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 27.07.2006 do 13.01.2009 najwięcej udziałów posiadał Rautaruukki Oyj. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.