MOSTOSTAL KRAKÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000003079
NIP
6780027324
REGON
350138747

Podsumowanie

aktywa
311 mln
przychód
561,9 mln
zysk
16,7 mln
wartość firmy
494,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
UL. WIELICKA, 20
Kod pocztowy
30-552
Rejestracja
2001-03-28
Rozpoczęcie działalności
1993-02-01
Kapitał zakładowy
11100000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mostostal.com.pl
Email
biuro@mostostal.com.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE; JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Mostostal kraków osiągnęła 561 897 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 545 785 000 zł. Pozostałe przychody to 16 112 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 529 053 000 zł.
Zysk netto wyniósł 16 732 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 34 664 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 561 897 000 zł w 2023 roku.
• 530 975 000 zł w 2022 roku.
• 363 533 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 939 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 732 000 zł w 2023 roku.
• 3 034 000 zł w 2022 roku.
• 10 894 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mostostal kraków wynosi 494 168 500 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 52 642 500 zł a 1 404 742 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 31 245 458 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 494 168 500 zł w 2023 roku.
• 409 443 083 zł w 2022 roku.
• 326 786 833 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Mostostal kraków wyniosła 310 958 000 zł.
a
ktywa trwałe to 81 693 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 229 265 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 310 958 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 70 190 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 240 768 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 8 633 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 310 958 000 zł w 2023 roku.
• 288 700 000 zł w 2022 roku.
• 216 789 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 24%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Mostostal kraków wyniosły 240 768 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 310 958 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 794 833 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 240 768 000 zł w 2023 roku
• 230 935 000 zł w 2022 roku
• 162 315 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Mostostal kraków wykazała przychody na poziomie 561 897 000 zł.
Organizacja zarobiła 22 802 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 6 070 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 732 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 27% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 481 000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 6 070 000 zł w 2023 roku
• 667 000 zł w 2022 roku
• 4 215 000 zł w 2021 roku

Organizacja Mostostal kraków wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Budimex posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.02.2010 jest Budimex kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.12.2002 do 15.02.2010 był Budimex Dromex kontrolując 100% udziałów.