ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000035111
NIP
8130336688
REGON
690007950

Podsumowanie

aktywa
259,5 mln
przychód
478 mln
zysk
37,4 mln
wartość firmy
702,2 mln
Podstawowe info
Województwo
PODKARPACKIE
Miejscowość
RZESZÓW
Adres
UL. KRZYSZTOFA KAMILA BACZYŃSKIEGO, 7A
Kod pocztowy
35-210
Rejestracja
2001-08-13
Rozpoczęcie działalności
1991-07-04
Kapitał zakładowy
1650150,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
https://elektromontaz.com.pl/
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1. DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI PRAWNYCH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU LUB PROKURENT. 2. DO ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZANIA, KTÓREGO WARTOŚĆ PRZEKRACZA 100% KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO KONIECZNE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE CO NAJMNIEJ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW S.A. to jedna z największych spółek w branży elektromontażowej ...
W skrócie
  • Kompleksowe usługi elektromontażowe
  • Produkcja i montaż słupów i konstrukcji oświetleniowych
  • Zakład Produkcji Rozdzielnic oraz Zakład Produkcji Metalowej
  • Innowacyjne projekty i badania nad rozwiązaniami oświetleniowymi
  • Sponsoring i działalność charytatywna

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elektromontaż rzeszów osiągnęła 477 985 329 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 476 384 478 zł. Pozostałe przychody to 1 600 851 zł.
Całkowite koszty wyniosły 439 013 822 zł.
Zysk netto wyniósł 37 370 656 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 130 810 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 477 985 329 zł w 2023 roku.
• 354 380 113 zł w 2022 roku.
• 320 066 810 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 6 061 252 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 37 370 656 zł w 2023 roku.
• 14 608 936 zł w 2022 roku.
• 17 453 660 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektromontaż rzeszów wynosi 702 209 265 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 373 706 561 zł a 1 194 963 322 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 85 498 325 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 702 209 265 zł w 2023 roku.
• 442 033 729 zł w 2022 roku.
• 424 788 767 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elektromontaż rzeszów wyniosła 259 445 596 zł.
a
ktywa trwałe to 73 893 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 185 552 154 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 259 445 596 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 124 130 816 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 314 780 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 25 745 693 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 259 445 596 zł w 2023 roku.
• 237 737 045 zł w 2022 roku.
• 174 232 369 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 10%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 259 445 596 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elektromontaż rzeszów wykazała przychody na poziomie 477 985 329 zł.
Organizacja zarobiła 46 393 475 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9 022 819 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 37 370 656 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 386 293 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9 022 819 zł w 2023 roku
• 4 833 876 zł w 2022 roku
• 5 064 436 zł w 2021 roku

Organizacja Elektromontaż rzeszów wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki