OZE CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000367655
NIP
7441667139
REGON
519608547

Podsumowanie

aktywa
51,9 mln
przychód
787,2 mln
zysk
4,9 mln
wartość firmy
565,5 mln
Podstawowe info
Województwo
WARMIŃSKO-MAZURSKIE
Miejscowość
IŁAWA
Adres
GRUNWALDZKA, 13
Kod pocztowy
14-200
Rejestracja
2010-10-11
Rozpoczęcie działalności
2004-04-22
Kapitał zakładowy
32400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.ozecapital.pl
Email
gwrona@ozecapital.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: OZE Capital to firma, która stawia na rozwój odnawialnych źródeł energii, oferując ...
W skrócie
  • Fokus na odnawialne źródła energii
  • Możliwość inwestycji w OZE dla osób i firm
  • Wspieranie rozwoju niezależności energetycznej
  • Strategia współpracy z innymi firmami
  • Notowana na giełdzie New Connect

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Oze capital osiągnęła 787 210 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 786 752 000 zł. Pozostałe przychody to 458 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 781 864 000 zł.
Zysk netto wyniósł 4 888 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 55 479 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 787 210 000 zł w 2023 roku.
• 173 334 000 zł w 2022 roku.
• 60 726 000 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 196 643 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 888 000 zł w 2023 roku.
• -92 963 000 zł w 2022 roku.
• 28 431 000 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Oze capital wynosi 565 522 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 21 163 500 zł a 1 968 025 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 39 010 387 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 565 522 167 zł w 2023 roku.
• 132 980 750 zł w 2022 roku.
• 241 250 750 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Oze capital wyniosła 51 864 000 zł.
a
ktywa trwałe to 13 402 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 38 462 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 51 864 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 28 218 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 23 646 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 991 286 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 51 864 000 zł w 2023 roku.
• 49 289 000 zł w 2022 roku.
• 165 291 000 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Oze capital wyniosły 23 646 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 51 864 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 46%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 340 929 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 23 646 000 zł w 2023 roku
• 26 056 000 zł w 2022 roku
• 49 234 000 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku
• 30% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Oze capital wykazała przychody na poziomie 787 210 000 zł.
Brak danych

Organizacja Oze capital wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 53% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 4%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki