NAMA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI KRS
0000434704
NIP
9121873051
REGON
021976609

Podsumowanie

aktywa
1,3 mln
przychód
10 mln
zysk
62 tys.
wartość firmy
7 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
JELCZ-LASKOWICE
Adres
WROCŁAWSKA, 10
Kod pocztowy
55-220
Rejestracja
2012-09-27
Rozpoczęcie działalności
2015-07-27
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ SAMODZIELNIE: PREZES ZARZĄDU, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU ORAZ KAŻDY Z PROKURENTÓW.
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Branże
Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Działalność agencji reklamowych Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń rolniczych Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Ruchome placówki gastronomiczne Specjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Wytwarzanie produktów przemiału zbóż Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych Sprzedaż hurtowa napojów bezalkoholowych Sprzedaż hurtowa zboża, nieprzetworzonego tytoniu, nasion i pasz dla zwierząt NAPRAWA, KONSERWACJA I INSTALOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ Produkcja lodów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Transport drogowy towarów Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Reklama Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych Sprzątanie obiektów Sprzedaż hurtowa cukru, czekolady, wyrobów cukierniczych i piekarskich Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna mięsa i wyrobów z mięsa prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostałe sprzątanie Działalność agentów zajmujących się sprzedażą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna paliw do pojazdów silnikowych na stacjach paliw Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Przygotowywanie i podawanie napojów

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Nama osiągnęła 9 991 548 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 9 991 548 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 929 672 zł.
Zysk netto wyniósł 61 876 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 9 991 548 zł w 2018 roku.
• 9 990 865 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -45 529 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 61 876 zł w 2018 roku.
• 107 406 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Nama wynosi 7 004 593 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 96 055 zł a 24 978 870 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -301 920 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 004 593 zł w 2018 roku.
• 7 306 514 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Nama wyniosła 1 275 329 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 275 329 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 275 329 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 128 074 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 147 255 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -99 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 275 329 zł w 2018 roku.
• 1 375 214 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Nama wyniosły 1 147 255 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 275 329 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 90%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 60 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 147 255 zł w 2018 roku
• 1 086 795 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 90% w 2018 roku
• 79% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Nama wykazała przychody na poziomie 9 991 548 zł.
Organizacja zarobiła 76 402 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 14 526 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 61 876 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -10 741 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 526 zł w 2018 roku
• 25 267 zł w 2017 roku

Organizacja Nama wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Niespecjalistyczne sprzątanie budynków i obiektów przemysłowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 77% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Felinczak Bartosz posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.