MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000323967
NIP
1132115893
REGON
014933904

Podsumowanie

aktywa
101,1 mln
przychód
229,7 mln
zysk
416 tys.
wartość firmy
178,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
STARA IWICZNA
Adres
SŁONECZNA, 116A
Kod pocztowy
05-500
Rejestracja
2009-02-19
Rozpoczęcie działalności
1999-04-01
Kapitał zakładowy
11802840,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU TYLKO ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Branże
Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Produkcja izolowanych przewodów i kabli oraz sprzętu instalacyjnego Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia Produkcja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych, maszyn i urządzeń Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej Produkcja wyrobów z gumy Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale; obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Produkcja instrumentów optycznych i sprzętu fotograficznego Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych Wykonywanie robót budowlanych wykończeniowych Sprzedaż hurtowa artykułów użytku domowego Magazynowanie i przechowywanie towarów Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Działalność usługowa wspomagająca transport Sprzedaż hurtowa i detaliczna pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim Produkcja instrumentów i przyrządów pomiarowych, kontrolnych i nawigacyjnych; produkcja zegarków i zegarów Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Wynajem i dzierżawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Produkcja wyrobów ogniotrwałych Produkcja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości wykonywana na zlecenie Produkcja magnetycznych i optycznych niezapisanych nośników informacji WYNAJEM I DZIERŻAWA Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych Wykonywanie instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i pozostałych instalacji budowlanych Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozaszkolne formy edukacji Produkcja baterii i akumulatorów Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Uprawy rolne inne niż wieloletnie Reklama Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana Badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego Produkcja pozostałego sprzętu elektrycznego Sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych Sprzedaż detaliczna narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa i detaliczna motocykli, ich naprawa i konserwacja oraz sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do nich Reprodukcja zapisanych nośników informacji Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane Produkcja sprzętu gospodarstwa domowego REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja elektrycznych silników, prądnic, transformatorów, aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Sprzedaż detaliczna artykułów użytku domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż hurtowa i detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Naprawa i konserwacja artykułów użytku osobistego i domowego

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Modecom osiągnęła 229 701 353 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 229 595 296 zł. Pozostałe przychody to 106 057 zł.
Całkowite koszty wyniosły 229 178 877 zł.
Zysk netto wyniósł 416 420 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 369 457 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 229 701 353 zł w 2018 roku.
• 225 331 896 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4 139 494 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 416 420 zł w 2018 roku.
• 4 555 914 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Modecom wynosi 178 675 710 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 164 197 zł a 574 253 383 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -13 332 692 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 178 675 710 zł w 2018 roku.
• 192 008 402 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Modecom wyniosła 101 064 152 zł.
a
ktywa trwałe to 7 913 637 zł.
a
ktywa obrotowe to 93 150 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 101 064 152 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 31 834 395 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 69 229 757 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 541 907 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 101 064 152 zł w 2018 roku.
• 95 522 245 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Modecom wyniosły 69 229 757 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 101 064 152 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5 125 488 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 69 229 757 zł w 2018 roku
• 64 104 269 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2018 roku
• 67% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Modecom wykazała przychody na poziomie 229 701 353 zł.
Organizacja zarobiła 549 387 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 132 967 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 416 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -988 038 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 132 967 zł w 2018 roku
• 1 121 005 zł w 2017 roku

Organizacja Modecom wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2018 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Modecom(cyprus)ltd posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.