"MEXPOL" SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000054143
NIP
5261031835
REGON
011142540

Podsumowanie

aktywa
34,9 mln
przychód
209,9 mln
zysk
381 tys.
wartość firmy
147,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
MIODOWA, 3
Kod pocztowy
00-080
Rejestracja
2001-10-22
Rozpoczęcie działalności
1995-07-12
Kapitał zakładowy
617900,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.mexpol.pl
Email
cukmel@mexpol.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE I PROKURENT SAMODZIELNIE.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Mexpol S.A. to dynamiczna firma handlowo-usługowa specjalizująca się w eksporcie ...
W skrócie
  • Eksport melasy z Polski
  • Usługi przeładunku i składowania melasy
  • Transport i logistyka melasy przez port Gdańsk
  • Przeładunek, składowanie i spedycja olejów roślinnych
  • Współpraca z liderami rynku cukrowego w zakresie eksportu i importu

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja "mexpol" osiągnęła 209 870 941 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 209 404 404 zł. Pozostałe przychody to 466 537 zł.
Całkowite koszty wyniosły 209 023 668 zł.
Zysk netto wyniósł 380 737 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 26 008 959 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 209 870 941 zł w 2023 roku.
• 145 380 901 zł w 2022 roku.
• 106 151 485 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 11 984 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 380 737 zł w 2023 roku.
• -1 782 909 zł w 2022 roku.
• 3 057 913 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "mexpol" wynosi 147 493 184 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 807 367 zł a 524 677 354 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 17 918 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 147 493 184 zł w 2023 roku.
• 102 691 325 zł w 2022 roku.
• 90 107 213 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów "mexpol" wyniosła 34 849 724 zł.
a
ktywa trwałe to 562 094 zł.
a
ktywa obrotowe to 34 287 630 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 849 724 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 075 035 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 26 774 689 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 884 282 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 849 724 zł w 2023 roku.
• 50 520 828 zł w 2022 roku.
• 21 834 832 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania "mexpol" wyniosły 26 774 689 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 849 724 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 77%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 175 683 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 26 774 689 zł w 2023 roku
• 42 826 529 zł w 2022 roku
• 12 357 625 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 77% w 2023 roku
• 85% w 2022 roku
• 57% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja "mexpol" wykazała przychody na poziomie 209 870 941 zł.
Organizacja zarobiła 492 342 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 111 605 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 380 737 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5093 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 111 605 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 677 767 zł w 2021 roku

Organizacja "mexpol" wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 75% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki