CHINTEC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000917759
NIP
6762602947
REGON
389925370

Podsumowanie

aktywa
132,9 mln
przychód
666,6 mln
zysk
17,4 mln
wartość firmy
527,1 mln
Podstawowe info
Województwo
MAŁOPOLSKIE
Miejscowość
KRAKÓW
Adres
ALEJA 29 LISTOPADA, 20
Kod pocztowy
31-401
Rejestracja
2021-09-14
Rozpoczęcie działalności
2021-09-14
Kapitał zakładowy
400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA KRAKOWA ŚRÓDMIEŚCIA W KRAKOWIE, XI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ UPOWAŻNIONY JEST: A) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE; B) W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO: I. W PRZYPADKU PREZESA ZARZĄDU I WICEPREZESA ZARZĄDU KAŻDY Z NICH SAMODZIELNIE, II. W PRZYPADKU POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Chintec osiągnęła 666 641 257 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 666 641 257 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 649 296 014 zł.
Zysk netto wyniósł 17 345 243 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 666 641 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 666 641 257 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 17 345 243 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 345 243 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chintec wynosi 527 117 410 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 13 308 932 zł a 1 666 603 143 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 527 117 410 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 527 117 410 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Chintec wyniosła 132 908 403 zł.
a
ktywa trwałe to 367 994 zł.
a
ktywa obrotowe to 132 540 409 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 132 908 403 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 17 745 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 115 163 159 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 908 403 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 132 908 403 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 13%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Chintec wyniosły 115 163 159 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 132 908 403 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 115 163 159 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 115 163 159 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Chintec wykazała przychody na poziomie 666 641 257 zł.
Organizacja zarobiła 23 242 972 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 5 897 729 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 345 243 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5 897 729 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 5 897 729 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Chintec wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 68% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 48% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 47% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 69% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Chint Solar Poland posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Solar Radiant posiada 2000 udziałów, które stanowią 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Chint Solar Poland (50% udziałów)
• Solar Radiant (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.09.2021 do 09.07.2024:
• Chint Solar Poland (50% udziałów)
• Solar Radiant (50% udziałów)