ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000923137
NIP
5272971890
REGON
520030636

Podsumowanie

aktywa
205,3 mln
przychód
437,9 mln
zysk
308 tys.
wartość firmy
294,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. CHŁODNA, 51
Kod pocztowy
00-867
Rejestracja
2021-09-28
Rozpoczęcie działalności
2021-09-28
Kapitał zakładowy
500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Elektrobudowa osiągnęła 437 917 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 437 349 000 zł. Pozostałe przychody to 568 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 437 041 000 zł.
Zysk netto wyniósł 308 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 218 958 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 437 917 000 zł w 2023 roku.
• 269 107 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 154 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 308 000 zł w 2023 roku.
• 666 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektrobudowa wynosi 294 282 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 105 500 zł a 1 094 792 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 147 141 083 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 294 282 167 zł w 2023 roku.
• 182 943 167 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Elektrobudowa wyniosła 205 251 000 zł.
a
ktywa trwałe to 31 783 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 173 468 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 205 251 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 474 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 203 777 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 102 625 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 205 251 000 zł w 2023 roku.
• 230 768 000 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 21%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Elektrobudowa wyniosły 203 777 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 205 251 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 101 888 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 203 777 000 zł w 2023 roku
• 229 602 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 99% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Elektrobudowa wykazała przychody na poziomie 437 917 000 zł.
Organizacja zarobiła 751 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 443 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 308 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 221 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 443 000 zł w 2023 roku
• 527 000 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Organizacja Elektrobudowa wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji elektrycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 25% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 3%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Zarmen posiada 3000 udziałów, które stanowią 60% firmy.
Koncewicz Zbigniew posiada 2000 udziałów, które stanowią 40% firmy.
Największym udziałowcem od 24.01.2022 jest Zarmen kontrolujący 60% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 15.12.2021 do 24.01.2022 był Zarmen kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 28.09.2021 do 15.12.2021 najwięcej udziałów posiadał Zarmen . Jego udziały w tym czasie wynosiły 96%.