GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI SPÓŁKA AKCYJNA ODDZIAŁ W POLSCE KRS
0000333102
NIP
1070014189
REGON
141934390

Podsumowanie

aktywa
189,7 mln
przychód
450,7 mln
zysk
-116 mln
wartość firmy
300,5 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. GIEŁDOWA, 7/9
Kod pocztowy
01-211
Rejestracja
2009-07-13
Rozpoczęcie działalności
2009-07-13
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
ODDZIAŁ ZAGRANICZNEGO PRZEDSIĘBIORCY
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DLA WAŻNOŚCI WSZYSTKICH DOKUMENTÓW WYDAWANYCH LUB UMÓW ZAWIERANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ WYMAGANE SĄ PODPISY ZŁOŻONE PRZY PIECZĘCI LUB NAZWIE SPÓŁKI PRZEZ PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi osiągnęła 450 678 146 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 447 319 470 zł. Pozostałe przychody to 3 358 676 zł.
Całkowite koszty wyniosły 563 332 034 zł.
Strata netto wyniosła 116 012 564 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 32 814 280 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 450 678 146 zł w 2022 roku.
• 697 565 790 zł w 2021 roku.
• 736 226 807 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -25 400 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -116 012 564 zł w 2022 roku.
• -51 097 449 zł w 2021 roku.
• -66 781 493 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi wynosi 300 452 097 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 126 695 365 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -538 504 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 300 452 097 zł w 2022 roku.
• 465 043 860 zł w 2021 roku.
• 498 994 149 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi wyniosła 189 701 900 zł.
a
ktywa trwałe to 71 451 971 zł.
a
ktywa obrotowe to 118 249 930 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 189 701 900 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -155 489 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 345 191 474 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 192 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 189 701 900 zł w 2022 roku.
• 431 194 577 zł w 2021 roku.
• 433 829 471 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -61%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.
Marża operacyjna wyniosła -14%.
Marża netto wyniosła -26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi wyniosły 345 191 474 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 189 701 900 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 182%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 453 057 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 345 191 474 zł w 2022 roku
• 470 671 587 zł w 2021 roku
• 422 927 767 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 26 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 182% w 2022 roku
• 109% w 2021 roku
• 97% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi wykazała przychody na poziomie 450 678 146 zł.
Organizacja zarobiła -104 539 365 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 473 199 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -116 012 564 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -11% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1 656 542 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 473 199 zł w 2022 roku
• 15 627 605 zł w 2021 roku
• 10 040 143 zł w 2020 roku

Organizacja Gulermak agir sanayi insaat ve taahhut anonim sirketi wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 99% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 7% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 4%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 99% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 18% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 7% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 4%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do GULERMAK AGIR SANAYI INSAAT VE TAAHHUT ANONIM SIRKETI