BUDIMEX SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000001764
NIP
5261003187
REGON
010732630

Podsumowanie

aktywa
7,4 mld
przychód
8,8 mld
zysk
548,1 mln
wartość firmy
9 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIEDMIOGRODZKA, 9
Kod pocztowy
01-204
Rejestracja
2001-02-28
Rozpoczęcie działalności
1994-08-22
Kapitał zakładowy
127650490,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD SPÓŁKI
Strona www
budimex.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
1) PREZES ZARZĄDU-JEDNOOSOBOWO 2) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA SPÓŁKI

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Budimex osiągnęła 8 816 385 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 684 289 000 zł. Pozostałe przychody to 132 096 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 8 136 160 000 zł.
Zysk netto wyniósł 548 129 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 359 710 667 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 816 385 000 zł w 2022 roku.
• 8 009 885 000 zł w 2021 roku.
• 8 555 830 000 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 954 889 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 548 129 000 zł w 2022 roku.
• 986 454 000 zł w 2021 roku.
• 471 394 000 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Budimex wynosi 9 044 697 250 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 974 591 250 zł a 22 040 962 500 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 391 888 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 044 697 250 zł w 2022 roku.
• 10 306 494 583 zł w 2021 roku.
• 8 479 915 917 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Budimex wyniosła 7 387 208 000 zł.
a
ktywa trwałe to 1 818 134 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 569 074 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 387 208 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 299 455 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 087 753 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 312 932 056 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 387 208 000 zł w 2022 roku.
• 6 863 318 000 zł w 2021 roku.
• 7 462 240 000 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 42%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Budimex wyniosły 6 087 753 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 387 208 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 82%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 916 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 087 753 000 zł w 2022 roku
• 5 502 311 000 zł w 2021 roku
• 6 274 969 000 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 82% w 2022 roku
• 80% w 2021 roku
• 84% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Budimex wykazała przychody na poziomie 8 816 385 000 zł.
Brak danych

Organizacja Budimex wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty związane z budową dróg i autostrad".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 20%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 80% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż NaN% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 20%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do BUDIMEX

Organizacja Numer KRS
1
0000555032
2
0000638803
3
0000657410
4
0000815432
5
0000847407
6
0000500942
7
0000625854
8
0000116077
9
0000749768
10
0000777132
11
0000064440
12
0000153665
13
0000152355
14
0000741001
15
0000016854
16
0000328015
17
0000595113
18
0000029566
19
0000653923
20
0000162505
21
0000186487
22
0000494324
23
0000271687
24
0000514726
25
0000649326
26
0000459428
27
0000126570
28
0000270704
29
0000001731
30
0000018489