SKANSKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000033102
NIP
7780001070
REGON
630782880

Podsumowanie

aktywa
1,3 mld
przychód
2,2 mld
zysk
20,5 mln
wartość firmy
1,6 mld
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA "SOLIDARNOŚCI", 173
Kod pocztowy
00-877
Rejestracja
2001-08-02
Rozpoczęcie działalności
1996-11-05
Kapitał zakładowy
220252500,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.skanska.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Skanska osiągnęła 2 209 882 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 200 626 000 zł. Pozostałe przychody to 9 256 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 180 152 000 zł.
Zysk netto wyniósł 20 474 000 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -854 487 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 209 882 000 zł w 2019 roku.
• 3 068 830 000 zł w 2018 roku.
• 3 918 856 000 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 292 256 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 20 474 000 zł w 2019 roku.
• -407 048 000 zł w 2018 roku.
• -564 038 000 zł w 2017 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Skanska wynosi 1 644 813 167 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 89 662 500 zł a 5 524 705 000 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -593 997 125 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 644 813 167 zł w 2019 roku.
• 2 045 886 667 zł w 2018 roku.
• 2 832 807 417 zł w 2017 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Skanska wyniosła 1 276 268 000 zł.
a
ktywa trwałe to 66 989 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 209 279 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 276 268 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 119 550 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 156 718 000 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -335 107 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 276 268 000 zł w 2019 roku.
• 1 376 455 000 zł w 2018 roku.
• 1 946 482 000 zł w 2017 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 104.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Skanska wyniosły 1 156 718 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 276 268 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -248 057 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 156 718 000 zł w 2019 roku
• 1 492 801 000 zł w 2018 roku
• 1 652 833 000 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 91% w 2019 roku
• 108% w 2018 roku
• 85% w 2017 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Skanska wykazała przychody na poziomie 2 209 882 000 zł.
Organizacja zarobiła 23 219 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 745 000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 20 474 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -53 894 500 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 745 000 zł w 2019 roku
• 4 942 000 zł w 2018 roku
• 110 534 000 zł w 2017 roku

Organizacja Skanska wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 3%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był wyższy niż 71% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 wynosił on 3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Skanska Kraft Ab posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.11.2002 jest Skanska Kraft Ab kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.09.2002 do 15.11.2002:
• Exbud Skanska (0% udziałów)
• Skanska Kraft Ab (0% udziałów)
W okresie od 24.07.2002 do 20.09.2002 najwięcej udziałów posiadała Exbud Skanska . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.