CHSWARMIAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000772721
NIP
9671425493
REGON
382605738

Podsumowanie

aktywa
362,2 mln
przychód
521,4 mln
zysk
167,6 mln
wartość firmy
1,2 mld
Podstawowe info
Województwo
KUJAWSKO-POMORSKIE
Miejscowość
BYDGOSZCZ
Rejestracja
2019-02-19
Rozpoczęcie działalności
2019-02-19
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Chswarmian osiągnęła 521 417 000 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 521 417 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 353 851 000 zł.
Zysk netto wyniósł 167 566 000 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 521 417 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 521 417 000 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 167 566 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 167 566 000 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Chswarmian wynosi 1 147 299 833 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 129 424 500 zł a 2 345 924 000 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 147 299 833 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 147 299 833 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Chswarmian wyniosła 362 147 000 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 15 543 000 zł.
a
ktywa obrotowe to 346 604 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 362 147 000 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 172 566 000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 189 581 000 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 362 147 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 362 147 000 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 46%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.
Marża operacyjna wyniosła 32%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 97.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 32.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Chswarmian wyniosły 189 581 000 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 362 147 000 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 189 581 000 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 189 581 000 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 52% w 2019 roku
• 0% w 2018 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Chswarmian wykazała przychody na poziomie 521 417 000 zł.
Organizacja zarobiła 167 567 000 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1000 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 167 566 000 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1000 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1000 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Organizacja Chswarmian wykazała zysk netto większy niż 100% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 100% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 69% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.7%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2019 były wyższe niż 100% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 była ona wyższa niż 100% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2019 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2019 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2019 wynosił on 0.7%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Stecki Tadeusz posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 29.01.2021 jest Stecki Tadeusz kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 19.02.2019 do 29.01.2021:
• Chmiel Arkadiusz (50% udziałów)
• Suchłabowicz Kamil (50% udziałów)