GO LEASING FINANCE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000918338
NIP
5252874238
REGON
389806701

Podsumowanie

aktywa
3,1 mln
przychód
17,2 mln
zysk
-2 tys.
wartość firmy
13,4 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
ALEJA JANA PAWŁA II, 22
Kod pocztowy
00-133
Rejestracja
2021-08-26
Rozpoczęcie działalności
2021-08-26
Kapitał zakładowy
2550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Go leasing finance osiągnęła 17 181 135 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 181 135 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 183 532 zł.
Strata netto wyniosła 2397 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 8 590 567 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 181 135 zł w 2023 roku.
• 37 329 569 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2397 zł w 2023 roku.
• 15 760 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Go leasing finance wynosi 13 376 612 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 42 952 837 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 688 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 376 612 zł w 2023 roku.
• 26 873 739 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Go leasing finance wyniosła 3 142 792 zł.
a
ktywa obrotowe to 592 792 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 2 550 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 142 792 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 563 363 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 579 429 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 571 396 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 142 792 zł w 2023 roku.
• 6 847 170 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -0%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Go leasing finance wyniosły 579 429 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 142 792 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 18%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 715 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 579 429 zł w 2023 roku
• 4 281 411 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 18% w 2023 roku
• 63% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Go leasing finance wykazała przychody na poziomie 17 181 135 zł.
Organizacja zarobiła -1730 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 667 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2397 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -39% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 334 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 667 zł w 2023 roku
• 12 324 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Go leasing finance wykazała zysk netto większy niż 27% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 26% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 43% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 27% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 76% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 33% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 43% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kowalczyk Adrian posiada 4590 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Kończal Mikołaj posiada 510 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największym udziałowcem od 18.11.2022 jest Kowalczyk Adrian kontrolujący 90% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.05.2022 do 18.11.2022 był Pawluk Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.
W okresie od 08.10.2021 do 18.05.2022 najwięcej udziałów posiadał Pawluk Bartłomiej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 80%.

Podobne organizacje do GO LEASING FINANCE