INWESTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000280810
NIP
8942910976
REGON
020513988

Podsumowanie

aktywa
2,8 mln
przychód
146 tys.
zysk
36 tys.
wartość firmy
2,1 mln
Podstawowe info
Województwo
DOLNOŚLĄSKIE
Miejscowość
WROCŁAW
Adres
UL. ŚW. ANTONIEGO, 11
Kod pocztowy
50-073
Rejestracja
2007-05-17
Rozpoczęcie działalności
2007-04-30
Kapitał zakładowy
1550000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO - W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO. DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM, ALBO CZŁONEK ZARZĄDU Z PEŁNOMOCNIKIEM USTANOWIONYM DLA DOKONANIA DANEJ CZYNNOŚCI ALBO DLA DOKONYWANIA DANEGO RODZAJU CZYNNOŚCI - W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Inwestor osiągnęła 146 163 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 78 379 zł. Pozostałe przychody to 67 784 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 676 zł.
Zysk netto wyniósł 35 703 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -330 206 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 146 163 zł w 2023 roku.
• 80 341 zł w 2022 roku.
• 78 964 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -152 334 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 35 703 zł w 2023 roku.
• 150 zł w 2022 roku.
• 208 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inwestor wynosi 2 128 823 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 219 244 zł a 10 072 369 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -822 839 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 128 823 zł w 2023 roku.
• 1 915 951 zł w 2022 roku.
• 1 915 153 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Inwestor wyniosła 2 815 737 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2 235 471 zł.
a
ktywa obrotowe to 580 266 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 815 737 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 518 092 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 297 645 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 58 452 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 815 737 zł w 2023 roku.
• 2 501 728 zł w 2022 roku.
• 2 528 295 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.
Marża operacyjna wyniosła -36%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Inwestor wyniosły 297 645 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 815 737 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 11%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 49 608 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 297 645 zł w 2023 roku
• 19 339 zł w 2022 roku
• 46 055 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 11% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku
• 2% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Inwestor wykazała przychody na poziomie 146 163 zł.
Organizacja zarobiła 39 233 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3530 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 35 703 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -27 344 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3530 zł w 2023 roku
• 14 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Inwestor wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 34% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 52% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.005%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 34% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.005%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Janczak Czesław posiada 1550 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 18.03.2022 jest Janczak Czesław kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 18.06.2021 do 18.03.2022 był Janczak Czesław kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 26.06.2007 do 18.06.2021 najwięcej udziałów posiadał Janczak Czesław . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.