AKF LEASING POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA W LIKWIDACJI KRS
0000288472
NIP
5272549895
REGON
141060180

Podsumowanie

aktywa
34,1 mln
przychód
8,7 mln
zysk
1,6 mln
wartość firmy
12,2 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. SIENNA, 73
Kod pocztowy
00-833
Rejestracja
2007-09-13
Rozpoczęcie działalności
2007-08-20
Kapitał zakładowy
31000000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
akf.info@roedl.com
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIENI SĄ: - JEŻELI ZARZĄD JEST JEDNOOOSBOWY - CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE ; - JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOOSBOWY - DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY Z PROKURENTEM
Postępowanie likwidacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Akf leasing polska osiągnęła 8 738 346 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 973 499 zł. Pozostałe przychody to 764 847 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 391 484 zł.
Zysk netto wyniósł 1 582 015 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -5 424 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 738 346 zł w 2022 roku.
• 13 055 091 zł w 2021 roku.
• 16 197 252 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 99 828 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 582 015 zł w 2022 roku.
• -5 591 687 zł w 2021 roku.
• -11 743 992 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Akf leasing polska wynosi 12 153 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 22 148 211 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -3 829 881 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 153 624 zł w 2022 roku.
• 8 703 394 zł w 2021 roku.
• 10 798 168 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Akf leasing polska wyniosła 34 123 873 zł.
a
ktywa trwałe to 9 867 074 zł.
a
ktywa obrotowe to 24 256 799 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 34 123 873 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -26 639 976 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 763 850 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 437 518 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 34 123 873 zł w 2022 roku.
• 84 704 927 zł w 2021 roku.
• 157 821 652 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -6%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Akf leasing polska wyniosły 60 763 850 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 34 123 873 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 178%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -65 292 607 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 763 850 zł w 2022 roku
• 112 926 918 zł w 2021 roku
• 180 451 956 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 178% w 2022 roku
• 133% w 2021 roku
• 114% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Akf leasing polska wykazała przychody na poziomie 8 738 346 zł.
Organizacja zarobiła 1 582 015 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 582 015 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -120 588 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 5 073 000 zł w 2021 roku
• 6 600 977 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Akf leasing polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Akf Leasing Gmbh&co.kg posiada b.d. udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do AKF LEASING POLSKA