LEASING PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000353799
NIP
7792374517
REGON
301423549

Podsumowanie

aktywa
6,8 mln
przychód
3,3 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
11,3 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
ZGODA, 14
Kod pocztowy
60-128
Rejestracja
2010-04-26
Rozpoczęcie działalności
2010-04-22
Kapitał zakładowy
2500000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.leasingplus.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
JEŻELI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Opis działalności: Leasing PLUS to firma, która od ponad 20 lat specjalizuje się w finansowaniu ...
W skrócie
  • Finansowanie inwestycji w MŚP
  • Elastyczne warunki leasingu
  • Program 'Leasing Gwarantowany' dla sprzedawców
  • Kalkulator leasingowy do szybkiej oceny zdolności leasingowej

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing plus osiągnęła 3 277 189 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 174 742 zł. Pozostałe przychody to 102 447 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 140 730 zł.
Zysk netto wyniósł 1 034 012 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -96 554 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 277 189 zł w 2022 roku.
• 3 120 007 zł w 2021 roku.
• 3 468 869 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 124 639 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 034 012 zł w 2022 roku.
• 126 169 zł w 2021 roku.
• -597 934 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing plus wynosi 11 252 062 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 4 915 783 zł a 26 299 855 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 044 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 252 062 zł w 2022 roku.
• 6 740 394 zł w 2021 roku.
• 6 373 667 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing plus wyniosła 6 757 427 zł.
a
ktywa trwałe to 2 002 735 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 754 692 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 757 427 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 574 964 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 182 463 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 193 899 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 757 427 zł w 2022 roku.
• 6 784 638 zł w 2021 roku.
• 9 033 497 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 36%.
Marża netto wyniosła 32%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing plus wyniosły 182 463 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 757 427 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 464 374 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 182 463 zł w 2022 roku
• 1 243 686 zł w 2021 roku
• 3 618 714 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2022 roku
• 18% w 2021 roku
• 40% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing plus wykazała przychody na poziomie 3 277 189 zł.
Organizacja zarobiła 1 184 376 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 150 364 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 034 012 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1717 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 150 364 zł w 2022 roku
• 24 252 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing plus wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 68% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 68% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Herrmann Georg posiada 11250 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Czyżak Piotr posiada 11250 udziałów, które stanowią 45% firmy.
Soliński Grzegorz posiada 2500 udziałów, które stanowią 10% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Czyżak Piotr (45% udziałów)
• Herrmann Georg (45% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 17.08.2017 do 14.03.2024 był Czyżak Piotr kontrolując 34% udziałów.
W okresie od 11.01.2012 do 17.08.2017 najwięcej udziałów posiadał Czyżak Piotr . Jego udziały w tym czasie wynosiły 34%.