CSI LEASING POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000273864
NIP
5272535456
REGON
140873001

Podsumowanie

aktywa
54,9 mln
przychód
17,8 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
29,3 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. PRZYOKOPOWA, 33
Kod pocztowy
01-208
Rejestracja
2007-02-13
Rozpoczęcie działalności
2007-03-01
Kapitał zakładowy
426050,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Csi leasing polska osiągnęła 17 802 694 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 726 549 zł. Pozostałe przychody to 76 145 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 039 569 zł.
Zysk netto wyniósł 1 686 981 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 184 507 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 802 694 zł w 2023 roku.
• 11 444 389 zł w 2022 roku.
• 11 293 672 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 326 205 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 686 981 zł w 2023 roku.
• 896 861 zł w 2022 roku.
• 4 399 167 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Csi leasing polska wynosi 29 304 398 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 10 688 012 zł a 57 002 733 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 149 409 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 29 304 398 zł w 2023 roku.
• 20 639 815 zł w 2022 roku.
• 34 283 686 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Csi leasing polska wyniosła 54 866 669 zł.
a
ktywa trwałe to 33 277 320 zł.
a
ktywa obrotowe to 21 589 350 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 54 866 669 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 250 683 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 40 615 986 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4 510 376 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 54 866 669 zł w 2023 roku.
• 58 443 575 zł w 2022 roku.
• 48 961 298 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 12%.
Marża operacyjna wyniosła 26%.
Marża netto wyniosła 9%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Csi leasing polska wyniosły 40 615 986 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 54 866 669 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 419 152 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 40 615 986 zł w 2023 roku
• 45 879 873 zł w 2022 roku
• 36 750 758 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2023 roku
• 79% w 2022 roku
• 75% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Csi leasing polska wykazała przychody na poziomie 17 802 694 zł.
Organizacja zarobiła 2 181 780 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 494 799 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 686 981 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 74 441 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 494 799 zł w 2023 roku
• 208 791 zł w 2022 roku
• 21 504 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Csi leasing polska wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 78% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 61% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 78% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 56% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Csi Leasing Incorporated posiada 8521 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 08.10.2007 jest Csi Leasing Incorporated kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 13.02.2007 do 08.10.2007 był Csi Leasing Incorporated kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do CSI LEASING POLSKA

Organizacja Numer KRS
1
0000884486
2
0000467389
3
0000691446
4
0001008741
5
0000288472
6
0000196543
7
0000724919
8
0000222133
9
0000604043
10
0000319546
11
0000068724
12
0000778463
13
0000523095
14
0000011089
15
0000585935
16
0000036594
17
0000430435
18
0000407728
19
0000033439
20
0000252323
21
0000896933
22
0000120713
23
0000576156
24
0000209147
25
0000659517
26
0000118517
27
0000723468
28
0000531628
29
0000616727
30
0000779750