LEASING POMORSKI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000910137
NIP
5833432878
REGON
389393771

Podsumowanie

aktywa
3 mln
przychód
32 mln
zysk
-10 tys.
wartość firmy
21,4 mln
Podstawowe info
Województwo
POMORSKIE
Miejscowość
GDAŃSK
Adres
UL. LUBOWIDZKA, 41
Kod pocztowy
80-174
Rejestracja
2021-07-06
Rozpoczęcie działalności
2021-07-06
Kapitał zakładowy
50000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Leasing pomorski osiągnęła 32 042 649 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 32 034 492 zł. Pozostałe przychody to 8158 zł.
Całkowite koszty wyniosły 32 044 031 zł.
Strata netto wyniosła 9540 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 10 680 883 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 32 042 649 zł w 2023 roku.
• 29 497 871 zł w 2022 roku.
• 6 616 633 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -3180 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -9540 zł w 2023 roku.
• -26 886 zł w 2022 roku.
• -24 768 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Leasing pomorski wynosi 21 373 300 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 80 106 624 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 124 433 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 21 373 300 zł w 2023 roku.
• 19 665 247 zł w 2022 roku.
• 4 430 013 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Leasing pomorski wyniosła 3 019 451 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 019 451 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 019 451 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 15 379 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 004 072 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 006 484 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 019 451 zł w 2023 roku.
• 5 782 213 zł w 2022 roku.
• 3 000 896 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -62%.
Marża operacyjna wyniosła -0%.
Marża netto wyniosła -0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -20.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Leasing pomorski wyniosły 3 004 072 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 019 451 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 99%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 001 357 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 004 072 zł w 2023 roku
• 5 783 867 zł w 2022 roku
• 2 975 664 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 99% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku
• 99% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Leasing pomorski wykazała przychody na poziomie 32 042 649 zł.
Organizacja zarobiła -7735 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1805 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -9540 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 602 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1805 zł w 2023 roku
• 5776 zł w 2022 roku
• 186 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Leasing pomorski wykazała zysk netto większy niż 25% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 46% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 25% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 86% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 61% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 79% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 6% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 46% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 1%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kuligowski Mirosław posiada 450 udziałów, które stanowią 90% firmy.
Benedyk Jarosław posiada 50 udziałów, które stanowią 10% firmy.