COVINA INVESTMENTS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000523095
NIP
5272720165
REGON
147423028

Podsumowanie

aktywa
13,6 mln
przychód
1,8 mln
zysk
1 mln
wartość firmy
11,9 mln
Podstawowe info
Województwo
ŚLĄSKIE
Miejscowość
TYCHY
Adres
UL. FABRYCZNA, 11
Kod pocztowy
43-100
Rejestracja
2014-09-11
Rozpoczęcie działalności
2014-09-25
Kapitał zakładowy
105000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT DZIAŁAJĄCY W GRANICACH UMOCOWANIA

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Covina investments osiągnęła 1 839 251 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 426 622 zł. Pozostałe przychody to 412 629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 424 530 zł.
Zysk netto wyniósł 1 002 092 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 158 919 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 839 251 zł w 2023 roku.
• 1 081 255 zł w 2022 roku.
• 972 029 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 69 344 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 002 092 zł w 2023 roku.
• 681 657 zł w 2022 roku.
• 689 979 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Covina investments wynosi 11 882 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 758 877 zł a 35 454 710 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 925 977 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 882 293 zł w 2023 roku.
• 9 343 654 zł w 2022 roku.
• 8 792 881 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Covina investments wyniosła 13 565 241 zł.
a
ktywa trwałe to 13 323 977 zł.
a
ktywa obrotowe to 241 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 565 241 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 863 678 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 701 563 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 503 530 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 565 241 zł w 2023 roku.
• 12 527 511 zł w 2022 roku.
• 7 206 056 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.
Marża operacyjna wyniosła 76%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Covina investments wyniosły 4 701 563 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 565 241 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 779 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 701 563 zł w 2023 roku
• 4 665 925 zł w 2022 roku
• 26 127 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 0% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Covina investments wykazała przychody na poziomie 1 839 251 zł.
Organizacja zarobiła 1 107 250 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 158 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 002 092 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1181 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 158 zł w 2023 roku
• 68 221 zł w 2022 roku
• 64 956 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Covina investments wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 53% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 42% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 53% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 42% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.07%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Kania Kinga posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.
Kania Jacek posiada 1 udział, który stanowi 50% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kania Kinga (50% udziałów)
• Kania Jacek (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.06.2016 do 31.01.2020:
• Kania Kinga (0% udziałów)
• Vtm Holding (0% udziałów)
• Vistra Shelf Companies (0% udziałów)
• Kania Jacek (0% udziałów)
W okresie od 28.04.2016 do 20.06.2016 najwięcej udziałów posiadał Vtm Holding . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.