CRIGNI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000400196
NIP
7773221729
REGON
301954614

Podsumowanie

aktywa
6,7 mln
przychód
1,1 mln
zysk
174 tys.
wartość firmy
1,4 mln

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Crigni osiągnęła 1 055 913 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 055 913 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 882 207 zł.
Zysk netto wyniósł 173 706 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 210 825 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 055 913 zł w 2022 roku.
• 1 059 510 zł w 2021 roku.
• 939 659 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 34 988 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 173 706 zł w 2022 roku.
• 314 904 zł w 2021 roku.
• 261 078 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Crigni wynosi 1 398 767 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 2 639 783 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 279 225 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 398 767 zł w 2022 roku.
• 1 965 958 zł w 2021 roku.
• 1 670 751 zł w 2020 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Crigni wyniosła 6 677 762 zł.
a
ktywa trwałe to 5 822 583 zł.
a
ktywa obrotowe to 855 179 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 677 762 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -72 845 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 750 607 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 334 116 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 6 677 762 zł w 2022 roku.
• 7 427 978 zł w 2021 roku.
• 7 150 033 zł w 2020 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -238%.
Marża operacyjna wyniosła 25%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -34.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Crigni wyniosły 6 750 607 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 677 762 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 101%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 349 072 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 750 607 zł w 2022 roku
• 7 674 529 zł w 2021 roku
• 7 711 489 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 101% w 2022 roku
• 103% w 2021 roku
• 108% w 2020 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Crigni wykazała przychody na poziomie 1 055 913 zł.
Organizacja zarobiła 190 886 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 180 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 173 706 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3436 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 180 zł w 2022 roku
• 31 145 zł w 2021 roku
• 25 845 zł w 2020 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Crigni wykazała zysk netto większy niż 74% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 1% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 59% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 76% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 67% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 1% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2022 wynosił on 0.04%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Gnacińska Marta posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.08.2018 jest Gnacińska Marta kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 31.07.2017 do 21.08.2018 był Cmt Advisory kontrolując 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 05.06.2014 do 31.07.2017:
• Cmt Advisory (50% udziałów)
• Janli (50% udziałów)