NEW SOLUTIONS FACTOR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000659517
NIP
6762521284
REGON
366409903

Podsumowanie

aktywa
149,5 mln
przychód
16,6 mln
zysk
1,7 mln
wartość firmy
17,7 mln
Podstawowe info
Województwo
MAZOWIECKIE
Miejscowość
WARSZAWA
Adres
UL. KRUCZA, 24/26
Kod pocztowy
00-526
Rejestracja
2017-01-24
Rozpoczęcie działalności
2017-01-24
Kapitał zakładowy
5000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Email
jakub.skawinski@newsolutions-factor.pl
Forma prawna
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Forma własności
WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja New solutions factor osiągnęła 16 571 309 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 421 569 zł. Pozostałe przychody to 15 149 740 zł.
Całkowite koszty wyniosły -252 069 zł.
Zysk netto wyniósł 1 673 639 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 311 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 571 309 zł w 2023 roku.
• 11 377 757 zł w 2022 roku.
• 12 838 235 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 376 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 673 639 zł w 2023 roku.
• -2 539 583 zł w 2022 roku.
• 1 139 710 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji New solutions factor wynosi 17 742 094 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 41 428 272 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 656 792 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 17 742 094 zł w 2023 roku.
• 7 585 171 zł w 2022 roku.
• 13 117 664 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów New solutions factor wyniosła 149 542 673 zł.
a
ktywa trwałe to 105 022 745 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 519 929 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 149 542 673 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -31 865 221 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 181 407 895 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 188 502 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 149 542 673 zł w 2023 roku.
• 145 868 575 zł w 2022 roku.
• 145 011 767 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -5%.
Marża operacyjna wyniosła -152%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania New solutions factor wyniosły 181 407 895 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 149 542 673 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 121%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8 402 325 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 181 407 895 zł w 2023 roku
• 179 407 435 zł w 2022 roku
• 176 011 044 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 121% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku
• 121% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja New solutions factor wykazała przychody na poziomie 16 571 309 zł.
Organizacja zarobiła 2 528 054 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 854 415 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 673 639 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 34% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 128 346 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 854 415 zł w 2023 roku
• 447 341 zł w 2022 roku
• 1 001 607 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja New solutions factor wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.6%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 75% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 85% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 62% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 20% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.6%.


Historia powiązań


Udziałowcy

Nikik Limited posiada 50 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.11.2018 jest Nikik Limited kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 24.01.2017 do 23.11.2018 był Szydło Mirosław kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do NEW SOLUTIONS FACTOR