ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000033439
NIP
7831217711
REGON
630774290

Podsumowanie

aktywa
46,7 mln
przychód
15 mln
zysk
-14 mln
wartość firmy
10 mln
Podstawowe info
Województwo
WIELKOPOLSKIE
Miejscowość
POZNAŃ
Adres
UL. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO, 7
Kod pocztowy
61-144
Rejestracja
2001-08-03
Rozpoczęcie działalności
1996-10-17
Kapitał zakładowy
22400000,00 PLN
Organ reprezentujący
ZARZĄD
Strona www
www.enut.pl
Email
biuro@enut.pl
Forma prawna
SPÓŁKA AKCYJNA
Forma własności
WŁASNOŚĆ MIESZANA MIĘDZY SEKTORAMI Z TAKIM SAMYM UDZIAŁEM WŁASNOŚCI SEKTORA PUBLICZNEGO I PRYWATNEGO Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI W KAPITALE OGÓŁEM
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Postępowanie restrukturyzacyjne
Tak
Organ nadzoru
RADA NADZORCZA
Opis działalności: Energetyczne Towarzystwo Finansowo-Leasingowe ENERGO-UTECH S. A., założone w ...
W skrócie
  • Usługi leasingowe: finansowy i operacyjny
  • Dzierżawa i skup wierzytelności
  • Faktoring i inwestycje kapitałowe
  • Doradztwo finansowe i restrukturyzacja spółek
  • Wsparcie sektora elektroenergetycznego

Podstawowe wyniki finansowe

Organizacja Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech osiągnęła 14 954 812 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 14 943 534 zł. Pozostałe przychody to 11 278 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 954 259 zł.
Strata netto wyniosła 14 010 725 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 609 490 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 14 954 812 zł w 2023 roku.
• 12 237 088 zł w 2022 roku.
• 15 326 280 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 894 790 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 010 725 zł w 2023 roku.
• -17 730 170 zł w 2022 roku.
• -5 829 499 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech wynosi 9 969 875 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 37 387 030 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -10 631 362 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 969 875 zł w 2023 roku.
• 8 158 059 zł w 2022 roku.
• 10 217 520 zł w 2021 roku.

Bilans

Całkowita wartość aktywów Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech wyniosła 46 720 877 zł.
a
ktywa trwałe to 19 768 161 zł.
a
ktywa obrotowe to 26 952 716 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 46 720 877 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -37 404 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 84 125 597 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -71 633 641 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 46 720 877 zł w 2023 roku.
• 82 131 470 zł w 2022 roku.
• 133 417 674 zł w 2021 roku.

Rentowność

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -30%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 37%.
Marża operacyjna wyniosła -93%.
Marża netto wyniosła -94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -25.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -17.1 punktu procentowego rocznie.

Zadłużenie

Zobowiązania Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech wyniosły 84 125 597 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 46 720 877 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 180%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -57 417 711 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 84 125 597 zł w 2023 roku
• 105 525 465 zł w 2022 roku
• 139 081 500 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 180% w 2023 roku
• 128% w 2022 roku
• 104% w 2021 roku

Podatek dochodowy

Organizacja Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech wykazała przychody na poziomie 14 954 812 zł.
Organizacja zarobiła -14 010 725 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 010 725 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -134 850 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wyniki na tle rynku "Leasing finansowy" (64.91.Z)

Organizacja Energetyczne towarzystwo finansowo - leasingowe energo - utech wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Leasing finansowy".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 16% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 77% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 88% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 16% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Powiązania


Historia powiązań


Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ENERGETYCZNE TOWARZYSTWO FINANSOWO - LEASINGOWE ENERGO - UTECH